ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္အမွန္တရားကို ေဖာ္ ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ပါဝင္မွ သာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 04:31:00 PMၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ မ်ားေရးထိုးျခင္းတြင္ အမွန္တရား ကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ပါဝင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ား ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆြီဒင္နိုင္ငံမွ လူ႔အ ခြင့္အေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ျခင္း သုေတသနပညာရွင္ Dr. Kjell Ake Nordqust က ဒီဇင္ဘာ ၁ရရက္ကအင္းလ်ား လိတ္ဟိုတယ္၌ျပဳလုပ္သည့္''ပဋိ ပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ''တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းက''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးေကာ္မတီေတြမပါဘဲ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုနိုင္တယ္လို႔မရွိဘူး''ဟု ေျပာ သည္။ ကမၻာ တစ္လႊား တြင္ အမွန္ တရားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ လည္သင့္ ျမတ္ေရးေကာ္မတီေပါင္း ၃ဝေက်ာ္ရွိၿပီး ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူ မ်ားမွ မွားေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး အမွန္ တရားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေတာင္ အာဖရိကမွ အမွန္ တရားေဖာ္ ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးေကာ္မတီသည္ ဖြင့္ဟဝန္ခံ သူမ်ားအား ျပစ္မွုမွကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီး တျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေန ျဖင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆို သည့္စကားလုံးအား မၾကာခဏ သုံးစြဲၾကေသာ္လည္း ယင္းစကား လုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ၊ မျပဳေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းက ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးဆို သည္မွာ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္း နည္းမဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား သည့္အေၾကာင္းအရင္းကို အေၿဖ ရွာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏွစ္ဦးၾကား ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ျခင္း ကို အသိ အမွတ္ျပဳ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္(၆)ဆင့္ရွိေၾကာင္း''အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီးေနာက္ အလြတ္သေဘာေဆြး ေႏြးျခင္း၊ ကနဦးသေဘာတူညီ ခ်က္၊ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္၊ comprehensive agreement ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းအဆင့္တို႔ျဖစ္ၿပီး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းအဆင့္တို႔သည္ အခက္ ခဲဆုံးအဆင့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ကဆက္ လက္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဒီမို ကေရစီနည္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြး ေႏြးပြဲကို ကေနဒါအေျခစိုက္ Council for Democracy in Burma (CDB)ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္အေၿခ စိုက္Burma Center for Ethnic Studies (BCES) အဖြဲ႕တို႔မွ ပူး ေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရည္မြန္ ၊ ေဟမန္