ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 01:59:00 PM


ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳလႊာတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသိသာရန္ အခ်က္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလႊာ တင္ျပျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမွ ၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ အျခား အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ကို သတ္မွတ္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ၀၆၇-၄၀၆၁၂၂၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၀၆၇-၄၀၆၃၄၂၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာန) ၀၆၇-၄၀၆၃၃၄၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာန) ၀၆၇-၄၀၆၁၃၉၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔႐ံုး ၀၁-၆၅၇၈၉၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ (သို႔) ကမကထျပဳသူမွ ေရးသားျဖည့္သြင္း အဆိုျပဳလႊာ ျပဳစုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆိုျပဳလႊာကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ႐ံုးအဖြဲ႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ (႐ံုးခြဲ) သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ျပလာေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားက စာရြက္စာတမ္းျပည့္စံုမႈရွိမရွိ စိစစ္၍ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည့္စံုေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ေနျပည္ေတာ္၌ အပတ္စဥ္ က်င္းပသည့္ အဆိုျပဳလႊာ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုျပဳခ်က္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလွ်င္ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း၊ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူထံ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံၿပီးသည့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္႐ံုးအဖြဲ႔က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သေဘာထား၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံေၾကာင္း၊ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ (သို႔) ကမကထျပဳသူကို ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (ခ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ (ခ) တို႔ အရ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံၿပီးခ်ိန္က်မွ ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေၾကာင္း ေၾကညာထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal