ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ီနီဗာ- အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 07:24:00 PM


ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၄ ။

 မြန္တာရက္နန္းေတာ္ – ဒုတိယေျမာက္ဂ်ီနီဗာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆြစ္ဇာလန္ရိွ မြန္တာရက္ႏွင့္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပမည္။

ဆီးရီးယားရိွ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၂ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ီနီဗာဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေအာင္ ေျပာဆိုဆြဲေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ “လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ထက္မနည္း ေသဆံုးၿပီး၊ ၉၅သိန္းေက်ာ္ အိမ္ယာစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္ဖို႔အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကို မယူတာဟာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာမရိွဘူး” ဟု ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အျပည့္အဝရိွေသာ ဆီးရီးယား အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆီးရီးယား အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ီနီဗာတြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပရန္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢမွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၁။ ေနာက္ခံအေျခအေန

ဇြန္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔

ကုလသမဂၢ၏ ဆီးရီးယားဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္ ကိုဖီအာနန္မွ အစပ်ိဳးအႀကံျပဳမႈျဖင့္  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၊ ရုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂီးလာရို႕ဗ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝီလ်မ္ေဟးဂ္ႏွင့္ ကိုဖီအာနန္တို႔ ပါဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ (ယခုအခ်ိန္၌ ပထမဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲဟု ေခၚဆိုၾကသည္)ကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

“ဆီးရီးယားတြင္ ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားမႈ” “အားလံုးေသာ ဆီးရီးယားအဖြဲ႔မ်ား ေလးေလးနက္နက္ အျပဳသေဘာ ပါဝင္ေစရန္” “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ရရိွရန္” စသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရိွဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရိွေသာ အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့သည္”ဟု မစၥတာ အာနန္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာအာနန္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ငါးႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံေၾကာင္းကိုလည္း ဝီလ်မ္ေဟးဂ္မွ ေျပာဆိုသြားသည္။ မစၥကလင္တန္မွ ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္သည္ အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္မႈမရိွသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ရာ မစၥတာလာရို႕ဗ္မွ ခ်က္ခ်င္း ကန္႔ကြက္ သြားခဲ့သည္။

“ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္”

ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္ကို ဇြန္လ ၃၀ရက္ ၂၀၁၂ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မဆို အကူးအေျပာင္းကာလအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားရိွ အားလံုးေသာသူမ်ား မွ်ေဝခံစားႏိုင္ေသာ အေတြးအျမင္ကို ကမ္းလွမ္းႏိုင္ရမည္။
၎အေတြးအျမင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ တိက်ေသာ အခ်ိန္ဇယား၊ ရွင္းလင္းေသာ အဆင့္မ်ား ရိွရမည္။
အားလံုးအတြက္ တည္ၿငိမ္စိတ္ခ်၊ လံုၿခံဳေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရမည္။
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံေသြးေျမက်ျခင္းမ်ား မရိွဘဲ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရိွႏိုင္ရမည္။
အကူးအေျပာင္းကာလအတြက္ ပါဝင္ရမည့္ အဓိကအဆင့္မ်ား

အေျခခံအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ခြင့္ျပဳမႈအရ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုး ပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အျပည့္အဝရိွေသာ အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရကို တည္ေထာင္ရန္။
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ဆီးရီးယားရိွ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစီအစဥ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။
ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ အစိုးရအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တေသာ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္။
အကူးအေျပာင္းကာလ က႑ေပါင္းစံု၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျပည့္အဝကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ဘရာဟီမီ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈ

ဇြန္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢမွ ဆီးရီးယားဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္အသစ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ထားခဲ့ေသာ လခ္ဒါဘရာဟီမီမွ အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားတို႔၏ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂီးလာရို႕ဗ္တို႔သည္ ေသြးထြက္သံယို ျပႆနာမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးကို စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ မစၥတာကယ္ရီမွ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ဆီးရီးယားအေနႏွင့္ ေခ်ာက္နက္ထဲ ဦးေခါင္းငိုက္စိုက္က်ျခင္း၊ ပရမ္းပတာ ဖရုိဖရဲျဖစ္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕မွာ  ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

ဒမတ္စကက္ အစြန္အဖ်ားတြင္ ၂၁ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူေပါင္းရာခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဓာတုေဗဒ လက္နက္ အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္မႈက ၎တို႔ေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဘရာဟီမီမွ  ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ အဓိက အခက္အခဲမွာ ဆီးရီးယားရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေထာက္ပံ့သူမ်ား “ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈ၏ အဓိကအေျခခံစည္းမ်ဥ္း”ကို လက္ခံရန္ ညိွႏိႈင္းရျခင္းဟု ဆိုသည္။ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲ စတင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဆီးရီးယားအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကို ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုႏိုင္ငံကို ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကမြပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ ပဋိပကၡအတြက္ စစ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းဟာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုတည္းကသာ ဒီလိုအေျခအေနကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီလိုႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေျခခံကေတာ့ ဇြန္လ ၃၀ ရက္၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဂ်ီနီဗာမွာ မစၥတာကိုဖီအာနန္ရဲ႕ အစပ်ိဳးအႀကံျပဳမႈအရ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔လို႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ဒုတိယေျမာက္ဂ်ီနီဗာ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရ)ႏွင့္ စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္ၿပီး ဆီးရီးယားျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ရန္ အတြက္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၊ ရုရွားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား၏ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း သမၼတအာဆတ္၏ အခန္းက႑အေပၚ ကြဲျပားျခားနားသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အီကိုေနာ္မစ္ မဂၢဇင္းမွ ခန္႔မွန္းထားသည္။

 ၃။ ပါဝင္မည့္သူမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္စသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၉ ႏိုင္ငံရိွသည္။၄။ ဆီးရီးယား ပါဝင္မႈ

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းမွ ေၾကျငာသြားသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မည္ကို ေျပာဆိုသြားျခင္း မရိွေပ။အဖြဲ႔တြင္း တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ သေဘာထားမတူညီမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။

မတ္လ ၂၀၁၁ ကတည္းက စတင္ခဲ့သည့္ လူေပါင္းတစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္မဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ေစသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေျဖရွာရန္ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အယူအဆမ်ား ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရိွသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကီးမားေသာ ဖိအားဒဏ္ကို ခံရလ်က္ရိွသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ အခ်ိန္အနည္းငယ္အလိုမွသာ အမ်ိဳးသားမဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ညြန္႔ေပါင္းအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။  “အေမရိကန္မွ အျပဳသေဘာ မဲဆႏၵေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း” မစၥတာကယ္ရီမွ ေသာၾကာေန႔ က်င္းပသည့္ မဟာမိတ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခင္က ဇန္နဝါရီအေစာပိုင္းတြင္  က်င္းပခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုမွာ တက္ေရာက္ျခင္း မရိွဘဲ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အာဆတ္အား ဖယ္ရွားေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္မည့္ ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အစၥတန္ဘူလ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၌ ေထာက္ခံမဲ ၅၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၄ မဲ၊ ၾကားေန ၂ မဲ ႏွင့္ ဗလာမဲတစ္မဲတို႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံ အုပ္စုေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ရိွသည့္ အနက္မွ ၇၅ ဖြဲ႔သာ မဲေပးၾကသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေနာက္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ အတိုက္အခံမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ကယ္ရီမွ “ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္ ၏ လူမဆန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ အားလံုးေသာ ဆီးရီးယားျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အတြက္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ခက္ခဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္” ကိုခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အတိုက္အခံမ်ားကို  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝီလ်မ္ေဟးဂ္မွ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဖရန္႔ခ္ေဝၚလ္တာစတိန္းမီယာမွလည္း ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဆီးရီးယားျပည္သူ ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္၊ ျပင္သစ္မွ အဆင့္တူ ေလာရင့္ဖာဘီးယက္စ္ မွ ရဲရင့္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အျမား ေပါင္းစည္းထားသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား၊ ျပည္ေျပးအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားမွ ၾကာျမင့္စြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ၎တို႔ မုန္းတီးၿပီး သံုးႏွစ္လံုးလံုး ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ အစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္စားပြဲတည္း ထိုင္ေဆြးေႏြးရန္ကို စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္။

Umbrella အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ အာမက္ဂ်ာဘာက အာဆတ္အား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ရရိွဖို႔၊ အာဆတ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ တစ္လမ္းသြားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဆီးရီးယန္း အမ်ိဳးသားေကာင္စီသည္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားမွ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီမွ အတိုက္အခံညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အတြင္း အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ေၾကျငာခဲ့သည္။ အေနာက္မွ ေထာက္ခံသည့္ ဆီးရီးယန္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မွ ေကာင္စီအႀကီးအကဲက ၎တို႔ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ သမၼတအာဆတ္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ရွိ/မရိွ ေရရာမႈ မရိွေသာေၾကာင့္ ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ကတည္းက ေၾကျငာထားခဲ့သည္။

အစၥလာမ္မစ္အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရွ႕တန္းအစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႔မွလည္း ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအား သစၥာေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကာ့ဒ္မ်ိဳးႏြယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ေပါင္းစည္းမႈ ပါတီမွ ၎တို႔ ကာ့ဒ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းဆီးရီးယားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအေနျဖင့္ တည္ရိွထားေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သီးသန္႔ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ ဆီးရီးယားအစိုးရမွ သေဘာတူညီပါသလား။ဆီးရီးယားအစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီယားအစိုးအစိုးရမွ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ တရားဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် အာဏာလႊဲအပ္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္သမား ေခ်မႈန္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သမၼတဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္မွ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မစၥတာအာဆတ္ကို ဆန္႔က်င္သူတိုင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဆီးရီးယားရိွ အစိုးရရံုးမ်ား လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒမတ္စကတ္မွ တက္ေရာက္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီမွ အာရံုလႊဲေျပာင္းသည့္ ပရိယာယ္သာျဖစ္ၿပီး မည္သူမွ် ယံုၾကည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဓိက အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံမႈ၊ အနာဂတ္ဆီးရီးယားတြင္ သမၼတအတြက္ ေနရာမရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈအတြက္မ်ားေၾကာင့္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မဆိုကို ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း မစၥတာအာဆတ္မွ သီးျခားအႀကံျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း မည္ကဲ့သို႔က်င္းပႏိုင္မည္ ဆိုျခင္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွေပ။

ဆီးရီးယားအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရိွပဲ တက္ေရာက္သြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂီးလာရို႕ဗ္မွ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅။ အီရန္

အီရန္သည္ ဆီးရီးယားအစိုးရ၏ အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အီရန္သံအမတ္ မိုဟာမက္ခါဇာအီးမွ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ား ရရိွသည့္အခါတြင္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရိွ/မရိွကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းမွ အီရန္အား ဖိတ္ၾကားခဲ့မႈကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ေၾကျငာခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အီရန္လည္း ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္၊ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေနရာမွ ပါဝင္သြားမည္ဟု တီဟီရန္မွ ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း  မစၥတာဘန္ကီမြန္းမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆီးရီးယန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိကမဟာမိတ္ အီရန္အား ဖိတ္ၾကားမႈအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို စိတ္ဆိုးေစခဲ့ၿပီး မစၥတာဘန္ကီမြန္း၏ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမဟာမိတ္ အဖြဲ႔တို႔မွ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္မွ ဖိတ္ၾကားခ်က္အေပၚတြင္ “ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းတဲ့၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အျပည့္အဝရိွတဲ့ ဆီးရီးယား အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ အီရန္အေနနဲ႔ သိသိသာသာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရိွမွသာ လက္ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားမဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက Twitter တြင္ “မစၥတာဘန္ကီမြန္းအေနႏွင့္ အီရန္အား ဖိတ္ၾကားထားမႈကို ရုတ္သိမ္းျခင္း မျပဳပါက ဆီးရီးယား ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ဂ်ီနီဗာ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း” ေရးသားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ အီရန္အစိုးရအား ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏႈတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢမွ အီရန္အား ဖိတ္ၾကားထားမႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္မႈသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မွ BBC သို႔ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

အီရန္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မႈ ရိွျခင္း/မရိွျခင္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေသးေပ။၆။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာလား

ၿပီးခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ကတည္းက စတင္သည့္ စစ္ပြဲအတြင္း လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။

“ဆီးရီးယားျပည္သူေတြရဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ရရိွဖို႔အတြက္ အတိုက္အခံမ်ားရဲ့ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရး” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္ညႊန္းၿပီး အေမရိကန္မွ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလ်က္ ရိွသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္း၍ မရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ဂ်ီနီဗာေၾကျငာခ်က္အရ အကူးအေျပာင္းကာလ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ သမၼတအာဆတ္အတြက္ ေနရာမရိွဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုထားခ်ိန္တြင္ ဆီးရီးယားမွလည္း သမၼတကို ဖယ္ရွားရန္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မစတင္မီ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဝန္ႀကီး အလီဟိုင္းဒါးမွ “ဒီဒုတိယဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲကေန ဘာမွကို မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ဒုတိယဂ်ီနီဗာမွ မဟုတ္ဘူး၊ တတိယ၊ စတုတၳ ေနာက္ဆံုး ဒႆမဂ်ီနီဗာ ေဆြးေႏြးပြဲကေတာင္ ဆီးရီးယားအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္တပ္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္”  ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္တေလာ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရိွဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ရရိွခဲ့သည့္တိုင္ ၎သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ဟု ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယန္းအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဥကၠဌ အာမက္ဂ်ာဗာမွ ဇူလိုင္ေႏွာင္းပိုင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ “၎တို႔အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ကိုမူ သံသယရိွေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ အကူးအေျပာင္းကာလအစိုးရတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

REF:    Reuter/ AFP/ Wikipedia
ဘာသာျပန္ – ကိုဒူး
The Myanma Age