ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား သန္း ၂၀ ခန္႔၏ ေႂကြးဝယ္ကတ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူေရာင္းစားခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/22/2014 07:22:00 PM


ဆုိးလ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား သန္း ၂၀ ခန္႔၏ ေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) မ်ားမွ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ခုိးယူျခင္းခံရၿပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္မႈ လုပ္ကုိင္ေသာ မားကက္တင္း လုပ္ငန္းမ်ား (Marketing Firms) မ်ားထံသုိ႔ပါ ေရာင္းခ်ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ (သန္း ၂၀ ခန္႔) ကုိင္ေဆာင္ေသာ Credit Card မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Korea Credit Bureau ဟုေခၚေသာ Credit ထုတ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ကန္ထ႐ုိက္တာတစ္ဦးက ခုိးယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Credit Card မ်ားမွ အမည္မ်ား၊ လုံၿခံဳေရး နံပါတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆုိပါ အုိင္တီကြၽမ္းက်င္သူ ကန္ထ႐ုိက္တာက ပြားယူသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား အာဏာပိုင္တုိ႔က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ Credit Card ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံလုိက္ရသည္ဟူေသာ သတင္းမွာ အဆုိပါ အုိင္တီကြၽမ္းက်င္သူအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကန္ထ႐ိုက္တာထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည့္ မားကက္တင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္း အလားတူ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ပထမပုိင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ခုိးယူသြားသူ ကန္ထ႐ုိက္တာသည္ ေတာင္ကုိရီးယား ေႂကြးဝယ္ကတ္ လုပ္ငန္းႀကီးသုံးခုက ကုိင္တြယ္ထားသည့္ Database ထဲမွ ပြားယူသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ Database ကုိ Korea Credit Bureau ကအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား အုိင္တီ နည္းပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါ Credit Card လုပ္ငန္းႀကီးသုံးခုမွ လုပ္ငန္းရွင္ အႀကီးအကဲတုိ႔က လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆုိပါ လုပ္ငန္းႀကီးသုံးခုတြင္ လုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသလုိ ခုိးယူခံရမႈႀကီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။

ကုိရီးယား အမ်ိဳးသား ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္ (FSC) ကေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ “ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ Customer မ်ားတြင္ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားပါက Credit Card လုပ္ငန္းမ်ားက ျပန္လည္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ခုိးယူသြားႏုိင္ျခင္းမွာ Data မ်ားကို Encrypt လုပ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Credit Card လုပ္ငန္းႀကီးသုံးခုသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ခုိးယူခံရေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ မျပဳေသးမီအထိ ယင္း Data မ်ားအား ေကာ္ပီ ပြားယူႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မသိခဲ့ၾကေၾကာင္း FSC မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကလည္း မုိဘုိင္းလ္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဖုန္းအသုံးျပဳသူ ၈ ဒသမ ၇ သန္း၏ အခ်က္လက္ အေသးစိတ္ကုိ Hacker ႏွစ္ဦးက ခုိးယူမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသးသည္။

The Voice Weekly Myanmar