ျပည္သူပိုင္ေျမ ၆၆ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုကို တင္ဒါမေခၚဘဲ FMI ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္၊ အက်ိဳးအျမတ္အား ႏုိင္ငံေတာ္က ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ သာရၿပီး FMI က ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ ရယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 10:40:00 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွအိမ္ယာတခ်ိဳ ့ကုိေတြ့ရစဥ္

ျပည္သူပိုင္ေျမ ၆၆ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုကို တင္ဒါမေခၚဘဲ Mr.Serge Pun ၏ FMI (First Myanmar Investment Co.,Ltd) ကုမၸဏီသို႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုမွာ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူပိုင္ေျမ ၂၇ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပုလဲဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ အမွတ္(၁)လမ္းမႀကီးအနီး ျပည္သူပိုင္ေျမ ၃၉ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပ်ဥ္းမပင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ပုလဲဥယ်ဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ FMI က အက်ဳိးအျမတ္အျဖစ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ပုလဲဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကရမည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ကိုေရာင္းခ် ၿပီး ရရွိလာေသာေငြမ်ားျဖင့္ ပ်ဥ္းမပင္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပ်ဥ္းမပင္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း FMI သို႔သာ ငွားရမ္းေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသြားရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပုလဲဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၌ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္အထိ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပ်ဥ္းမပင္အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည္ဟု သိရသည္။

FMI မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ အက်ဳိးအျမတ္ယူတည္ေဆာက္မည့္ ပ်ဥ္းမပင္အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂၇၀၀ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္ဆိုေသာ္လည္း ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ခန္းကို ၁၁၀၀ ၀န္းက်င္သာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသူမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အိမ္ခန္းေပါင္းကိုမူ ၁၆၀၀ နီးပါးအထိ တည္ေဆာက္ျဖစ္ရာ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ထက္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသူမ်ားအတြက္သာ ပို၍ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသို႔ပါ တင္ဒါေခၚယူေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးသက္သာၿပီး အရည္အေသြးမီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက တင္ဒါမေခၚဘဲ FMI သို႔ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိပင္ FMI သို႔ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးရန္ တင္ျပသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု စံုစမ္းမႈမ်ားအရ သိရသည္။

ပုလဲဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ပ်ဥ္းမပင္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ျပည္သူပိုင္ေျမေပၚတြင္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာမ်ား အဓိကတည္ေဆာက္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ပုလဲဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းဆိုလွ်င္ လက္ရွိအစီအစဥ္အရဆိုပါက ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသူမ်ားအတြက္သာ အဓိကတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိထားသူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ရာ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုသည္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလာၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကလည္း တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈအမ်ားစုကိုမူ တင္ဒါေခၚယူမႈမရွိဘဲ နီးစပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသို႔သာ လုပ္ခြင့္ေပးသည့္စနစ္ က်င့္သံုးေနဆဲဟု လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားအရ သိရသည္။

စက္မႈ(၁)လမ္းမေပၚ၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ၾကားရွိ ၁၀ ဧကေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းကိုလည္း ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမွာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ယခင္က မကိုက္၍မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ျပန္အပ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ယခုေျမေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ကာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္မွ လုပ္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတာင္းသည့္ စီမံကိန္းမွာလည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ယခု FMI သို႔လုပ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အိမ္ရာမ်ားမွာလည္း ျပည္သူအတြက္ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တင္ဒါေခၚယူမႈမရွိဘဲ နီးစပ္ရာကုမၸဏီသို႔ ေပးရန္စီစဥ္မႈ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည့္ တင္ဒါေခၚယူရမည္ဆိုေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ သက္သာခြင့္မရဘဲ ကုမၸဏီ၏အက်ဳိးအျမတ္အေပၚ အေျခခံသည့္စနစ္ေအာက္တြင္ နစ္နာရႏိုင္သည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသို႔ပါ တင္ဒါေခၚယူေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးသက္သာၿပီး အရည္အေသြးမီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ တင္ဒါေခၚယူရမည့္စည္းမ်ဥ္းကို ေဖာက္ဖ်က္၍ေပးခဲ့ပါက ေပးခဲ့သူမ်ားကသာ တာ၀န္ခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အက်ဳိးအျမတ္ပိုင္းၾကည့္လွ်င္လည္း ရန္ကုန္တြင္ လက္ရွိတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနၾကသည့္ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွေျမေပးၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မွ အားလံုးအကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၅၀ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ အခ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၄၉ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၁ အခ်ဳိးမ်ားျဖင့္သာ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀ တည္ေဆာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ပုလဲဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမစိုက္ထုတ္ေပးရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အကုန္အက်ခံေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ရာ ၃၀း၇၀ ဆိုသည္မွာ အျခားစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ရသည့္ႏႈန္း မ်ားစြာနည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

Eleven Media Group