မိန္းမလွကြၽန္းေဘးမဲ့ေတာ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၁၈၄ မ်ိဳး ေတြ႕ရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 08:41:00 AM
မိန္းမလွကြၽန္းေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္ ငွက္ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းေကာက္ယူရာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၈၄ မ်ိဳးေတြ႕ရၿပီး ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ကမၻာ့ရွားပါးစာရင္း၀င္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ုိင္းငွက္ႏွင့္ ကမ္းေျခငွက္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘မိန္းမလွကြၽန္းမွာ ငွက္မ်ိဳး စိတ္က ၁၈၄ မ်ိဳးေတာင္ ေတြ႕ တယ္။ ထူးျခားတာက ကမၻာ့ရွား ပါးဆံုးငွက္ပါေတြ႕တယ္။ အရင္ ထက္စာရင္ ေဆာင္းခိုငွက္ေတြ ပုိလာတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ (FFI) မွ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား ငွက္ပညာရွင္တုိ႔ သည္ မိန္းမလွကြၽန္းေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအနီးပတ္ ၀န္းက်င္ရိွ ပယက္ႀကီးကြၽန္း၊ ငါး မန္းေသာင္ကြၽန္း၊ ကတံုကေလး ကြၽန္း၊ ကြၽန္းသာယာတု႔ိတြင္ ငွက္ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ သည္။

ထုိသုိ႔ေကာက္ယူရာတြင္ မိန္းမလွကြၽန္းေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ရွစ္မုိင္ခန္႔သာေ၀း သည့္ ပယက္ႀကီးကြၽန္းတြင္ မ်ိဳး သုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရိွေသာ မ်ိဳးစိတ္(Critically endangered species) ၀င္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ုိင္း ငွက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ မ်ိဳးစိတ္ (Endangered Species) ၀င္ ကမ္းေျခငွက္ ၂၅ ေကာင္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း မိန္းမလွကြၽန္းေတာ ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးလြင္ကေျပာ ၾကားသည္။

ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ုိင္းငွက္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေကာင္ေရ ၅၀၀ ေအာက္သာက်န္ရိွေတာ့မည္ဟု ခန္႔္မွန္းထားသည့္ ငွက္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုတၱမပင္လယ္ ေကြ႕ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္နံ႔သာ ကြၽန္းတုိ႔တြင္ ေတြ႕ရိွသည့္အ တြက္ BANCA အသင္းမွ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွသည္။

မိန္းမလွကြၽန္းေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ မိေက်ာင္းစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပညာေပးလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (FFI)၊ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕(ACB)ႏွင့္ ဂ်ာမနီအဖဲြ႕အစည္း GIZ တို႔ ပူးေပါင္း၍ တစ္ႏွစ္ပေရာဂ်က္ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွ သည့္ မိန္းမလွကြၽန္းေတာ႐ုိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ၅၂ဒသမ ၇၈စတုရန္းမုိင္က်ယ္၀န္းၿပီး မိေက်ာင္းမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ပင္လယ္ ငွက္မ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္က်က္စား လ်က္ရိွသည္။

7Day Daily