အဂၤလန္၌ အရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းက ရာဇ၀တ္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 09:27:00 AMNo. 115
Cardiff University  မွ ေလ့လာမႈအရ အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀းလ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျပင္းအထန္ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အရက္အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးမႈႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အရက္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ အရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ ပြားသည့္ႏႈန္းမွာ  ၂၀၁၂ကထက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာသူအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Professor JonathanShepherd  က ယင္းကဲ့သိ႔ု အရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တင္လုိက္ၿပီးေနာက္ ၁၀စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ၌ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးမႈႏႈန္းသာမက အရက္ လံုး၀မေသာက္သံုးတတ္ေသာ လူငယ္ပမာဏမွာလည္း သိသာစြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္လြယ္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားျဖစ္သည့္ ၁၈ႏွစ္ မွ၃၀ႏွစ္ အတြင္း လူငယ္မ်ားအေသာက္အစား ကင္းမဲ့လာျခင္းက ရာဇ၀တ္မႈႏႈန္း က်လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလက္ရွိ၌လူငယ္မ်ားမွာ အရက္ေသာက္ျခင္းသာမက ေဆးႏွင့္ အျခားတရားမ၀င္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက ၂၇%ရွိရာမွ ယခုအခါ ၁၇%သုိ႔ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဌာန NHS မွလည္း ယခုႏွစ္ပါဆိုလွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းမွာ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အ၀င္း
ref:Medindia

Health Updates Journal