လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခ တိုးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/01/2013 11:04:00 AM


ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေခ်းမည္ျဖစ္ရာ ယင္းေခ်းေငြေအာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသ၀ဏ္လႊာတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ေခ်းငွားမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ အနက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၈၇၄ သန္း၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၈၇၄ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ကိုရီးယား ၀မ္ေငြအား ေခ်းယူလိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ေခ်းယူမည့္ေငြမ်ားမွ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး စီမံ ကိန္းအတြက္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၅၀၀ ေကဗီြ ေတာင္ငူ-ကမာနတ္ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေခ်းေငြရယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၅ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၅ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး က်သင့္အတိုးကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ကုန္ဆံုးပါက ေခ်းေငြအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခအျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုေခ်းယူျခင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ အ႐ံႈးေက်ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ေခ်းယူလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေခ်းယူလိုေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားျပည္သူ (အိမ္သံုး) တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ အသံုးျပဳမႈအတြက္ မူလ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ႏွင့္ အထက္ က်ပ္ ၅၀၊ အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိအတြက္ က်ပ္ ၁၀၀၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္ အထက္အတြက္ က်ပ္ ၁၅၀၊ အစိုးရဌာန ႐ံုးသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ ႏွင့္ အစိုးရဌာန စက္မႈသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ အသီးသီး ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က အစုိးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခမ်ားကို တိုးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့စဥ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ထို႔အတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံရန္ လတ္တေလာတြင္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း)
Eleven Media Group