ကမၻာေပၚတြင္ ေပးကမ္းမႈ အရက္ေရာဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုတိယခ်ိတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 08:45:00 AM


Sunday, December 8, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ရက္ေရာစြာေပး ကမ္းမႈအေျချပဇယား (World Giving Ind- ex) ကို Charities Aid Foundation အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယရက္ေရာမႈအရွိဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Charities Aid Foundation သည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုက္ႀကီးေျခာက္ခုတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းမႈအေျခအေနကို တုိင္းတာရာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၅ ႏုိင္ငံကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လူစိမ္းမ်ားအား အကူအညီေပးမႈ၊ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈႏွင့္ အခမဲ့လုပ္အားေပးမႈ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္တုိင္းတာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရက္ေရာမႈအရွိဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေဖာ္ျပခံရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိယအျဖစ္ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ တို႔ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အမွတ္ေပးရာတြင္ သူစိမ္းတစ္ရံမ်ားအား ကူညီမႈအတြက္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခမဲ့လုပ္အားေပးျခင္းအတြက္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈအတြက္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၀ ေယာက္တြင္ ကိုးေယာက္က မိမိကိုယ္မိမိ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ ငါးေယာက္တြင္ ေလးေယာက္သည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တစ္လအတြင္း အနည္းဆံုး ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈ တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိစာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအနည္းဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာရွတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံအၿပီး အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
Eleven Media Group