အိမ္နီးခ်င္းကေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/09/2013 02:30:00 PM


ေရးသားသူ- ရဲမိုး

တစ္ခါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိသည္။ ထုိႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ကအင္အားသံုးၿပီး မၾကာခဏအာဏာသိမ္းေလ့ရွိသည္။ ထိုႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားကလည္း အင္အားသံုးၿပီး
မၾကာခဏအာဏာသိမ္းေလ့ရွိသည္။ ထုိႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကားမွာ အကြဲအၿပဲႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္။ ထုိႏိုင္ငံက ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာလည္း အကြဲအၿပဲႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ပိတ္သြားသည့္ ထိုင္းႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကံေကာင္းသည့္အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာမလုပ္သင့္ဘူးဆိုသည့္ Don't ကို နီးနီးကပ္ကပ္ေလ့လာခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကံဆိုးသည့္အခ်က္ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံနမူနာ၏ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုသည့္ Don't ကို လုပ္သင့္တယ္ Do ဟု လြဲမွားစြာခံယူသူအခ်ဳိ႕ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးက ကမၻာႀကီးကုိေပးသည့္သင္ခန္းစာႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုက ပံုမွန္က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိ႐ံုျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီရရွိမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ဂုိဏ္းဂဏ ႏိုင္ငံေရးက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဘယ္လိုတစ္စစီဆုတ္ၿဖဲသြားလဲဆိုသည့္ သင္ခန္းစာျဖစ္သည္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးႏွစ္ခြဲမွာတစ္ႀကိမ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းေလ့ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အမ်ားကကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေလးစားသည့္ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးရွိသည္။ တိုက္ခိုက္ေရးထက္ စီးပြားေရးမွာ ပိုကၽြမ္းက်င္သည့္ စစ္တပ္ကေတာ့ ဘုရင္ႏွင့္ေတာ္၀င္မိသားစုကို ထာ၀ရသစၥာခံကာကြယ္မည္ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံကို အၿမဲဟစ္သည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚပညာတတ္လူလတ္တန္းစားမ်ားအၾကားမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကလည္း ႀကီးမားသည္။

ယခုျပည္ေျပးျဖစ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ အာဏာရလာသည့္အခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို စြန္႔ဦးတီထြင္လာသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးေတြကို လုပ္လာသည္။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံလိုေနရာမွာ သက္ဆင္က သမိုင္းမွာစံခ်ိန္ခ်ဳိးသည့္မဲအမ်ားစုရသည္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ သူ႔အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုႏွိပ္ကြပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားကို ရြက္ကုန္ဖြင့္သည္။ သူ႔ေခတ္မွာ အေျခအေနေကာင္းလာသည့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားက သက္ဆင္သည္ သူရဲေကာင္း။ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္ကၾကည့္သည့္ ၿမိဳ႕ေပၚအလႊာမ်ားအၾကားမွာေတာ့ သက္ဆက္သည္ ျပည္သူ႔ရန္သူ။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏုိင္ရသည့္တိုင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီမံလုိသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္အာဏာရွင္သက္ဆင္က မိမိၾသဇာအာဏာခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုထူေထာင္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္၏ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားကိုမႀကိဳက္၍ ျဖဳတ္ခ်လိုသူမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္ကို မေလးစား။ သက္ဆင္ကိုျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ အနီ-အ၀ါ ေဘာလံုးပြဲႀကီးစသည္။ သက္ဆင္ေထာက္ခံသူမ်ားက အနီေရာင္အကၤ်ီမ်ား၀တ္လိုက္သည္။ လမ္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔သည္။ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သက္ဆင္ကိုမလိုလားသူမ်ားက အ၀ါေရာင္ကို၀တ္သည္။ တန္ျပန္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္ၾကသည္။ အနီ၊ အ၀ါေဘာလံုးပြဲမွာ ၾကားေနရမည့္ဒိုင္လူႀကီးစစ္တပ္ကလည္း ၾကားမေန၊ အ၀ါေရာင္အကၤ်ီကို၀တ္လိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါေတာ့ ျပည္ေျပး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္၏ သစၥာခံပါတီမ်ားကသာ အႏုိင္ရစၿမဲ။ သက္ဆင္ကိုျဖဳတ္ခ်လိုသည့္ အ၀ါမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳစြာႏွင့္ လမ္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ဆဲ၊ အစိုးရ႐ံုးမ်ားကုိ၀င္စီးဆဲ။ စစ္တပ္ကလည္း ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရသည့္ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔တာစူဆဲ။

သည္လိုႏွင့္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေနာက္အစိုးရ၊ ေနာက္အာဏာသိမ္းမႈ၊ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာထဲမွာလည္ေနျခင္း။

ထိုင္းဆီက သင္ခန္းစာယူၾကပါစို႔
(၁) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားဆံုးႏုိင္သည့္ပါတီက လူအမ်ားစုေထာက္ခံမႈရဖို႔အတြက္ လူၿပိန္းႀကိဳက္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးသည္။ အာဏာရရွိသည့္အခါ တိုင္းျပည္အတြက္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမည့္နည္းလမ္းမ်ားအစား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾသဇာအာဏာကိုသံုးၿပီး စည္း႐ံုးသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကိုလုပ္မည့္အစား သက္ဆင္တစ္ဦးတည္းအတြက္ ကိုးကြယ္ရပ္တည္သည္။ သစၥာရွိမႈက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုမသြား၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုအေျခခံသည္။

(၂) သက္ဆင္ႏွင့္ သူ႔ပါတီအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ မႀကိဳက္သူအ၀ါမ်ားကလည္း ဒီမုိကေရစီဆုိသည့္တိုင္း ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈကို လက္မခံ။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သက္ဆင္ကုိ သေဘာမက်မႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားကို စီးနင္းမႈျပဳသည္။ ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္သည္၊ သို႔ေသာ္ မက်င့္ႀကံႏုိင္ၾက။

(၃) သက္ဆင္၏ ၾသဇာႀကီးထြားမႈက ရွင္ဘုရင္ကိုၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္သည့္အေပၚမွာ ဧကရာဇ္ကိုကာကြယ္ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံအစိုးရမ်ားကို အာဏာသိမ္းသည္။ သည္လိုႏွင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါသည့္အခန္းက႑ကို သူတို႔ဆက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အာဃာတ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းမႈက ထုိင္းႏိုင္ငံကို ေရွ႕မတုိးသာေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမွာ ပိတ္မိသြားေစသည္။ “ငါ့ဘက္က လံုး၀မွန္၊ သူ႔ဘက္က လံုး၀မွား ရပ္တည္မႈမ်ား”အၾကားမွာ အေျဖရွာ၍မရေတာ့။ အ၀ါႏွင့္အနီၾကားက လိေမၼာ္ေရာင္ကို သူတို႔ရွာမေတြ႕ေတာ့။ ႏွစ္ဖက္လံုးကလိုခ်င္သည္က ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဒီမိုကေရစီရလဒ္မဟုတ္။ မိမိဘက္က အႏိုင္ရရွိေရးသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ခၽြတ္စြပ္မတူပါ။ သို႔ေသာ္ ထြက္ေပါက္ပိတ္သြားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏လမ္းေၾကာင္းကုိ မလိုက္ဖို႔ေတာ့သတိထားရမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ဒီမိုကေရစီကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အမွန္တရားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်င့္အႀကံကို က်င့္သံုးမႈမ်ားကသာ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိမ့္မည္။ ပါတီႏွစ္ခုယွဥ္ၿပိဳင္မႈထက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားထက္ျခမ္းကြဲမႈက တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္ကို ေခါင္းတလားထဲ
ထည့္မိသြားေစႏုိင္သည္ကို သတိႀကီးစြာထားဖို႔လုိသည္။၂၀၁၅ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင့္က်က္မႈကိုစမ္းသပ္လိမ့္မည္။ အေရာင္အေသြးကင္းမဲ့ၿပီး ၾကားေနသည့္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူမ်ားကို ႐ိုးသားမွန္ကန္စြာစည္း႐ံုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔ အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တစ္လွည့္စီအင္အားသံုး အာဏာသိမ္းသည့္ ထုိင္းနမူနာကို ေရွာင္ကြင္းဖို႔ျဖစ္သည္။ ။
7 Day News Journal