ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အတြက္ FMI Co., Ltd. မွ က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံဖိုး ႐ွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/03/2013 06:56:00 PM


ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ First Myanmar Investment Co., Ltd. ("FMI") သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္႐ွိ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအတြက္ က်ပ္ (၂၅) ဘီလ်ံသို႕မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၅.၆)သန္း တန္ဖိုးရွိေသာ rights issue မ်ားကို စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၎ေရာင္းခ်ရေသာ ေငြမ်ားကုိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Right issues မ်ားေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုး႐ွယ္ယာမ်ား (ordinary shares) ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကိုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ေစ်းႏႈန္းမွာလက္ရွိ FMI ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းထက္ ၂၀% ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု႐ွယ္ယာေရာင္းခ်မႈကို ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၁၀၅(ဂ)အရ၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕တြင္အေရာင္းစတင္၍၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၈) ရက္ေန႕တြင္ အေရာင္းပိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထား႐ွိေသာ ႐ွယ္ယာ (၆)စုတိုင္းအတြက္ ႐ွယ္ယာအသစ္ (၁) စုကိုဝယ္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိၿပီး၊ ႐ွယ္ယာအပိုမ်ားကိုလည္းထပ္တိုးဝယ္ယူခြင့္ ရွိပါသည္။

မည္သူမွ် မဝယ္ယူသည့္ ႐ွယ္ယာမ်ား က်န္႐ွိေနေသးလွ်င္၊ ၂၀၁၄၊ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက္ေန႕တြင္စ၍၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၊ပုဒ္မ၉၃(၃)နဲ႕အညီ၊ အမ်ားျပည္သူသို႕ ေရာင္းခ်ေပးသြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ကိုေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ၎႐ွယ္ယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြဲေဝေပးမည့္ အျမတ္ေဝစုမ်ားအားရ႐ွိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရွယ္ယာအသစ္မ်ားေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာသိသာထင္႐ွားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႕ တာဆူေနၿပီး၊ ဒီလိုတိုးတက္မႈ အဆႏႈန္းျမင့္တဲ့ ကာလမ်ဳိးကိုေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရဖို႕ မလြယ္ကူေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ တည္ေထာင္တာေတြကို လာမယ့္ (၂)ႏွစ္-(၃)ႏွစ္ အတြင္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခကိုတိုးပြားေစဖို႕နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ war chest ကို ျမန္ျမန္ျဖည့္တင္းဖို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္" ဟု FMI ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစုရွယ္ယာ (၂,၅၀၀,၀၀၀) စုအားလံုး၏ ေရာင္းခ်မႈ တစ္ရပ္လံုးကို SPA Myanmar ကုမၸဏီမွ စတိအခေၾကးေငြ ၂% ျဖင့္ ဝယ္ယူေပးသြားမည္ဟုအာမခံဝန္ခ်က္ ျပဳထားပါသည္။ "အခုေငြအရင္းအႏွီးအာမခံခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႕ အာမခံခ်က္ေပးပါတယ္" ဟု SPA Myanmar ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ေသာဦးသိမ္းေဝမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Rights issue မွ ရရွိေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို FMI ကုမၸဏီမွ ျမန္မာယာယီပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း (consortium) ၏ ၅% မွ ၉% ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Thilawa SEZ) အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သီလဝါSEZ သည္ သန္လ်င္ရွိ သီလဝါဆိပ္ကမ္းနဲ႕ ကပ္လ်က္႐ွိေသာဟက္တာ (၂၄၀၀) ရွိသည့္ ေျမေနရာျဖစ္သည္။ အျခားစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းက႑တို႕ရွိ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕သြားရန္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းပ်ံသန္းမႈ ယာယီလက္မွတ္ ရရွိထားသည့္ FMI Air ကုမၸဏီအား ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ရွိ ၁၀ ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိေသာေျမေနရာတြင္ ဟိုတယ္ (၂)ခု၊ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အဦး (၂)ခု၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ (၁)ခု ၊ service apartment (၁)ခု ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ (၁)ခု ပါဝင္သည့္ တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Meeyahta International Hotel Ltd. တြင္ ရင္းႏွီွးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

႐ိုးမဘဏ္၏ paid-up capital အား က်ပ္(၁၀)ဘီလ်ံ မွ က်ပ္(၁၅)ဘီလ်ံ အထိတိုးျမႇင့္သြားေစရန္အတြက္ ၎ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ၃၅.၆% ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ျဖစ္ရာ၊ က်ပ္ (၃) ဘီလ်ံမွ (၅)ဘီလ်ံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

For Myanmar media, please contact TODAY Ogilvy Public Relations Myanmar:

Ms Hla Myat Mon, Tel: 95-09-5096881, Email: [email protected]

Mr Shane Neubronner, Tel: 95-09-421151418, Email: [email protected]

by Thit Htoo Lwin