အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ အသိေပးပန္ၾကားခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 09:13:00 AM


၂၃၀ ေကဗီြ ေတာင္တြင္းႀကီး - ေရႊေတာင္ ဓာတ္အားလိုင္း၏ တာဝါတိုင္ အမွတ္(၂၆၂)တြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္အတြက္ တာဝါတိုင္အမွတ္(၂၅၉) မွ (၂၆၃)အထိ ဓာတ္အားလိုင္း အူေၾကာင္းေျပာင္း ေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္ျခင္း (Line Diversion) လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၂၃၀ ေကဗြီ ေတာင္တြင္းႀကီး-ေ႐ႊေတာင္ ဓာတ္အားလိုင္းကို ၁၄-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ ၁၇-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ အထိ ဓာတ္အား ပိတ္ရမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေနမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အထက္ပါ ေန႔ရက္မ်ား၌ ဝန္အားသံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္မ်ားျဖစ္ေသာ နံနက္ ၈နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိတို႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဓာတ္အားပိတ္၍ ဝန္အားေလၽွာ႔ခ်ျခင္း (Load Shed )ကို ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-
(က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး - ၂၅ မွ ၄၅ မဂၢါဝပ္
( ခ ) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး - ၅ မဂၢါဝပ္
( ဂ ) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး - ၉ မဂၢါဝပ္
(ဃ) ကရင္+မြန္ျပည္နယ္ - ၄ မဂၢါဝပ္
လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

MOI Webportal Myanmar