တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဗန္းေမာ္ အေနာက္ေျမာက္ ေဒသတြင္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 12:50:00 PM

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂

အမိႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာ၀က လက္ေဆာင္ေပးထားေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ ျပႆနာ သက္ဆိုးရွည္ၾကာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားမွာ ကိုက်ိဳးရွာ ၀ိေသမေလာဘ သားတို႔၏ စားက်က္ေျမ ေနရာမ်ားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီး ခဲ့ရသလို တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳရမည့္ ဘ႑ာေရးေငြ အေျမာက္အမ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေပသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အမိႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသရွိ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အဖိုးတန္ သစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ ယႏၱရားမ်ားကို ႏို္င္ငံဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာေသာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသား သစ္ကုန္သည္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္။

တရားမ၀င္ သစ္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ လုံၿခဳံေရး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးေနရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ဂ်ာအင္ယန္ရြာအနီး ခန္႔မွန္းေျမပုံညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၂၃၄၀၀)သို႔ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိခိုက္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ေစာင့္ႀကိဳ ပစ္ခတ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။

ေကအိုင္ေအ အဖဲြဲ႔မ်ား ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ခန္႔မွန္းေျမပုံညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၂၀၄၀၀)သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔ႏွင့္ ထပ္မံထိေတြ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔မ်ား သစ္ပုံဆိပ္ အေနာက္ဖက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ တိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ေကအိုင္ေအဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈ စိစစ္ဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၁ ဦး လက္နက္ငယ္ ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာတစ္၀ိုက္ ရွင္းလင္း ရာတြင္ ကၽြန္းႏွင့္ တမလန္းသစ္မ်ား ေရာရာသစ္မ်ိဳးစံု ခန္႔မွန္းတန္ ၁၀၀၀ ခန္႔အား ေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ ခန္႔မွန္း ေျမပံုညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၅၀၄၁၈) တြင္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မွ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားေသာ တိုက္မိုင္း တစ္လံုးအား ျဖဳတ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းရာတြင္ ခန္႔မွန္း ေျမပံုညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၄၇၄၁၅) သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ထိေတြ႔တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ စနစ္တက် ဆက္လက္ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ဆုေတာင္းကုန္း ခန္႔မွန္း ေျမပံုညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၄၁၄၁၅) တြင္ သစ္ေမွာင္ခို အဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ ယာယီအေျချပဳ လူ ၁၅ ဦးခန္႔ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ သြပ္မိုးတဲ ၁ လံုး၊ သစ္လံုး ေခါင္ကတုတ္ ၃ လံုးႏွင့္ ပစ္က်င္းမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သတင္း ကြင္းဆက္အရ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ ၀၈၀၀ နာရီခန္႔၌ ခန္႔မွန္း ေျမပံုညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္- ၂၁၅၄၁၂) သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ယန္ေဖာင္းယာဥ္ ၃ စီး (သစ္တင္ၿပီး)၊ သရီးကေရာင္း ယာဥ္ ၁၂ စီး (သစ္တင္ၿပီး)၊ ပါဂ်ဲရိုးယာဥ္ ၁ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၂ စီး၊ တမလန္းသစ္ တန္ ၁၀၀ ခန္႔ (ယာဥ္ေပၚတင္ထားၿပီး) သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ခန္႔မွန္း ေျမပံုညႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၂၁၈၄၀၉) သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ တဲတစ္လံုး အတြင္းမွ ေက်ာပိုးအိတ္ ၂ လံုးျဖင့္ ထည့္ထားေသာ မိုင္းႏွင့္ ခဲယမ္း ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္တင္ ကရိန္းယာဥ္ ၂ စီး၊ သရီးကေရာင္း ယာဥ္ ၇ စီး၊ Remote ၄ခု၊ Remote Circus ၁၆ ခု၊ AC-DC မီတာတိုင္းစက္ ၁ ခု၊ တရုတ္ လက္ပစ္ဗံုး ၂ လံုး၊ ယမ္းတံုး ၆ တံုး၊ အက္စ္ ၆၀ တိုက္မိုင္း ၁ လံုး၊ လွ်ပ္စစ္ စနက္တံ ၅ ခု၊ ေကအိုင္ေအ ယူနီေဖာင္း ၁ စံု၊ ေကအိုင္ေက လက္ေမာင္းတံဆိပ္ ၁၆ စံု၊ တမလန္းသစ္ ၃၀၀ တန္ခန္႔ (သရီးကေရာင္း ယာဥ္ ၆ စီး ေပၚရွိ သစ္မ်ားအပါ) တို႔အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ ၁၆၃၀ နာရီခန္႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ နယ္ေျမတစ္၀ိုက္ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းစဥ္ သစ္တင္ကရိန္း ယာဥ္ ၁ စီး၊ သရီးကေရာင္း ယာဥ္ ၁၉ စီးႏွင့္ ၄င္းယာဥ္ေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ တမလန္းသစ္ ၁၇၀ တန္ခန္႔ ထပ္မံ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ စုစုေပါင္း ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းရမိမႈ အေနျဖင့္ သစ္တင္ကရိန္း ယာဥ္ ၃ စီး၊ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၁ စီး၊ ပါဂ်ဲရိုးယာဥ္ ၁ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၂ စီး၊ ကၽြန္းႏွင့္ တမလန္းသစ္ ၁၅၇၀ တန္ခန္႔ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

အထက္ပါ သိမ္းဆည္းရမိမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ သစ္ပံုမ်ားတြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ စနစ္တက် ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားခဲ့ရသည္။ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မွ သစ္ပံုတြင္ မိုင္းမ်ား ေပါက္ကြဲပါက ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ မီးေလာင္ကၽြမ္းေစရန္ ဓါတ္ဆီပံုးမ်ားကို အေပါက္ ေဖာက္ထားျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိဖယ္ရွား ခဲ့ရသည္။ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မ်ားမွ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ အကာအကြယ္ ေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္က်ိဳးအတၱအတြက္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ႏွီးႏႊယ္ၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ထိပါး တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ ႏိုင္ ငံေတာ္မွ ေရွ႕ဆက္ သြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ထိပါးေႏွးေကြး ေစႏိုင္သျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမ၀တီ