အတုိက္အခံႏွင့္ အာဏာရ ပါတီတုိ႔၏ အၿပိဳင္အဆုိင္ အမႈဖြင့္ျခင္းမ်ားကုိ ထုိင္းအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံး ပယ္ခ်၊ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ယင္းလပ္တုိ႔ အသာစီးရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 07:05:00 PM
ဘန္ေကာက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂

ထုိင္းအိမ္ေစာင့္ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေျပလည္ေစရန္ က်င္းပေပးသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားဥပေဒႏွင္ ့ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီက ဦးတုိက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ အေျခခံ ဥပေဒ ခုံ႐ုံးက ပယ္ခ်လုိက္သလုိ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီ PDRC ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူ၍ အာဏာရ ေဖ့အ္ထုိင္း ပါတီဘက္က အသနားခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိပါ ယင္းခုံ႐ုံးက ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း ထုိင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ား၏ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာ၀ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးပါရန္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တုိ႔ဘက္က ထုိင္းအေျခခံ ဥပေဒ ခုံ႐ုံးသုိ႔ အမႈဖြင့္ ေလွ်ာက္ထားကာ အစိုးရကုိ တုိက္႐ုိက္ စိန္ေခၚခဲ့မႈမွာ ခုံ႐ုံးဘက္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပယ္ခ်လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ သြားခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႕ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီ (PDRC) မွ ဆူတက္တာဆူဘန္ အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘုရင္စနစ္ လက္ေအာက္ရွိ ဒီမုိကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား တစ္ရပ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၁ အခန္း ၆၈ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ကာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ အာဏာရ ေဖ့အ္ထုိင္း ပါတီဘက္မွ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ခုံ႐ုံးက အဆုိပါေန႔တြင္ပင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဘက္က ဥပေဒျဖင့္ စိန္ေခၚမႈကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရွိေၾကာင္း ခုံ႐ုံးက ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္ ပါတီဘက္က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာ၀ပ္ႏွင့္ ၎၏ ေဖ့အ္ထုိင္း ပါတီတုိ႔သည္ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာပင္ အႏုိင္ရရွိမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးမႈ ထပ္မံ မျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသးသေရြ႕ တရား၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မည့္ အလားအလာ ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အစစအရာရာ မူလ အေနအထားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိကာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသြားပါမွ မဲေပးမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဆူပါခ်ိဳင္းဆြမ္ခ်န္ရြန္းက အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အေနအခ်ိန္ကာလအထိ အေရးေပၚ အေျခအေန အမိန္႔ဒီကရီႏွင့္ သတိေပး ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ အတုိက္အခံမ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာ ထားသည္။

ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ား အဆုိအရ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ၁၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ေရးဟူသည့္ ဆူတက္တာဆူဘန္ ဦးေဆာင္ေသာ အတုိက္အခံတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူတုိ႔က အကဲျဖတ္ၾကသည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္ပုိင္းက ထြက္ေပၚလာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေသာ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း၏ ၄၇ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ မဲေပးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

The Voice Weekly