A.G.T.I မွ B.Tech ႏွင့္ B.Tech မွ B.E ေပါင္းကူးဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ေၾကာ္ၿငာၿခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/11/2014 07:46:00 PM


(၁) သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ေကာလိပ္ ၊သိပၸံ မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ A.G.T.I/B.Tech သင္တန္းအသီးသီး၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၊၂၀၁၁-၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မ်ား၏ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဆင့္ၿမင့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေပါင္းကူး ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(၂)ဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေၿဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ေၿဖဆိုရမည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ Scope မ်ားကို မိမိတို႕ A.G.T.I ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ B.Tech ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၊သိပၸံမ်ားတြင္ ၁၀-၃-၂၀၁၄ ရက္မွစတင္ရယူႏိုင္ၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကို ၿဖည့္စြက္၍ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၈-၄-၂၀၁၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ၿဖစ္သည္-

(က)A.G.T.I ဒီပလုိမာလက္မွတ္၊ B.Tech ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္း(သို႕မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၊သိပၸံမ်ားမွ ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ။

(ခ)ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ၿပား(မိတၱဴ)

(ဂ)အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခ်က္၊ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္ ၿပန္တမ္းဝင္ အရာရွိတစ္ဦးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္။

(ဃ)တစ္လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႕အရြယ္ ေရာင္စံု ဓာတ္ပံု (၄) ပံု

(၃) ေပါင္းကူးဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ စာေမးပြဲေၿဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ေကာလိပ္၊ သိပၸံမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အစီအစဥ္အတိုင္းေၿဖဆိုရမည္-

၁။ အဂၤလိပ္စာ ၂၆-၇-၂၀၁၄(စေန) နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ

၂။သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ၂၇-၇-၂၀၁၄(တနဂၤေႏြ) နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ

(၄) အၿခားသိလုိသည္မ်ားရွိပါက ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာန၊ စက္မွဳ ႏွင့္သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္) ေနၿပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၄၁၈၂ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမမ်ားတြင္ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန
Internet Journal