စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလစာသတ္မွတ္ခ်က္ အပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားျပ႒ာန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 08:08:00 AMPublished on: March 25, 2014
ယခင္က တရားမ၀င္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ အိမ္အကူတင္ပို႔ျခင္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံက တရား၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူမ်ားအား သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ပါ၀င္သည္ဟု The Straits Times သတင္းစာက မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူတစ္ဦးအတြက္ အနည္းဆံုး အေျခခံလစာ ေဒၚလာ ၄၅၀ ေပးအပ္ရန္၊ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး နားရက္တစ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ အိမ္အကူတင္ပို႔မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြသည္ အိမ္အကူ၏ ေလးလစာေပါင္းထက္ မပိုရန္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီး တင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရလိမ့္ဦးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ လစာေငြ ေဒၚလာ ၄၀၀ မွ ၄၃၀ ၾကား ရရွိေနၾကေသာ္လည္း နားရက္အျဖစ္ ခံစားခြင့္မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ အိမ္အကူ ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ လစာ ရွစ္လစာ သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ထက္ မနည္းကိုလည္း ေပးေဆာင္ရေသးသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မ်ားကလည္း အိမ္အကူမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅၀ မွ ၅၀၀ အထိ လစာေပးရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္အနားယူခြင့္ ေပးရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက ၎၏ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုလားဘဲ အင္ဒိုနီးရွားကမူ လစာ၏ ေျခာက္လစာ သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ကို ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူ အေရအတြက္မွာ ယခင္က ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိရာမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၃၀၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ အင္ဒိုနီး ရွား အိမ္အကူ အေရအတြက္မွာ ၁၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူ အေရအတြက္ မွာ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ အိမ္အကူတင္ပို႔ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ ၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူမ်ားအား ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ျပည္ပေရာက္ အိမ္အကူမ်ားကို အိမ္ရွင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ အိမ္အကူ ပို႔ေဆာင္ေရးကို ဆက္လက္တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနသည္။

Credit: EMG