အိုဘားမားမွ NSA ၏ ဖုန္းမွတ္တမ္း အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ ေျပာဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 06:26:00 PM


အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ (NSA)၏ ဖုန္းမွတ္တမ္း အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားမွ ကြန္ဂရက္သို႕ ေျပာဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အရာရိွတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ လိုအပ္လာလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အကယ္၍ ကြန္ဂရက္မွ အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈကို အိုဘားမား၏ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာမွ ရပ္တန္႕သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္ ေခၚဆိုထားသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္းက NSA၏ ကန္ထရိုက္တာေဟာင္း အက္ဒဝပ္ စႏိုးဒင္၏ ၎ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္ကို ဖြင့္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးေပၚတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္သာ အစိုးရသည္ တရားရံုးမွ ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စႏိုးဒန္၏ ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရ အေပၚတြင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လ်က္ ရိွသည္။

စႏိုးဒင္သည္ လက္ရိွတြင္ ရုရွား၌ ယာယီ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံၿပီး ေနထိုင္လ်က္ ရိွသည္။

ကြန္ဂရက္မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ိန္တြင္ အိုဘားမား အစိုးရမွ NSA ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ အစီအစဥ္ကို အသစ္ ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရာရိွတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရင္ႏွီးေသာ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ ခိုးယူနားေထာင္မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ အတြင္းတြင္ အိုဘားမားမွ  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားက တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ၁၈ လ ေက်ာ္အထိ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္သစ္ စုေဆာင္းမႈမွာ ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၎အစီအစဥ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ က႑ ၂၁၅ အရ တရားဝင္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည္ေလ့လာေရး ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ အခြင့္အာဏာ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

NSA မွ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဆီးနိတ္အမတ္ ဒိုင္ယန္းဖိန္းစတိန္းတို႕ ကဲ့သို႕ေသာ ဥပေဒျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ၎သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈမ်ားအေပၚကို ကာကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားၾကားကို ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ အတြင္းရိွ ပူးေပါင္း ႀကံစည္သူမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ အမ်ားစုက ၎လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အလြန္အကၽြံ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ က်ဳးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခု အုပ္ခ်ုပ္ေရးပိုင္းမွ တင္သြင္းမည့္ အဆိုျပဳလႊာတြင္ အမ်ိုးသား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ က႑ ၂၁၅ ကို အနာဂတ္ကာလ သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းကို စဥ္းစားသြားရန္ ပါဝင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

REF: Reuters
The Myanma Age