သစ္အလံုးလုိက္တင္ပုိ႔မႈပိတ္လုိက္ျခင္းက အေျဖလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 12:13:00 PM

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ သစ္လံုးမ်ားအား သယ္ယူရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု− စိုးေဇယ်ာထြန္း/႐ိုက္တာ)

‘‘ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈမ်ား ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္’’

သစ္အလံုးလိုက္တင္ပုိ႔ ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အစိုးရအေန ျဖင့္ တရား၀င္ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေသာ္ လည္း သစ္ကုန္ေခ်ာထည္တင္ပုိ႔ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက သစ္ ေတာျပဳန္းတီးမႈကုိ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သမားမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။ သစ္အလံုးလုိက္ တင္ပုိ႔မႈ ကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပသုိ႔ သစ္အလံုးလုိက္ တင္ပုိ႔မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း သစ္ခြဲျခမ္းတင္ပုိ႔မႈမ်ား သည္ ဆက္ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းတမ္း၀င္ခဲြျခမ္းမ်ား တင္ပုိ႔ ျခင္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ျပဳန္းတီးမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနမည္ဟု သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမား မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အလံုးလိုက္မပုိ႔ဘဲ ခဲြသား ပုိ႔မယ္ဆုိရင္ စဥ္းစားရမယ္။ ခဲြသားက အေလအလြင့္ေတြလည္း ျဖစ္လာမယ္ဆုိေတာ့ ပုိကုန္လာႏုိင္မယ္။ အလံုးလိုက္က တန္ ၆၀ ထြက္ရင္ ခဲြသားက တန္ ၄၀ ပဲ ထြက္မယ္။ ဒါကသေဘာကုိ ေျပာ ျပတာ။ သစ္ခဲြသားပုိ႔တာ စနစ္တ က် မကုိင္တြယ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ပိတ္ မွ ထိေရာက္မယ္’’ဟု စိမ္းလန္း အမိေျမမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ထုတ္ယူ ျခင္းရိွ၊ မရိွ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အ စီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဦး၀င္း မ်ိဳးသူကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရိွေနသည့္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကုိ တြက္ခ်က္ ၿပီး ႏွစ္အလိုက္ စနစ္တက် သစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအစီအစဥ္ (AAC) ယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျမန္မာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကုိ ေလ်ာ့ပါး ေစမည့္ စနစ္တက်သစ္ထုတ္ သည့္ ယင္းနည္းစနစ္ကုိ ပညာ ရွင္မ်ား ေရးဆဲြခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ ၀င္ေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္သတ္မွတ္စံႏႈန္းေက်ာ္လြန္လ်က္ရိွသည္။

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကုိ အေျခခံၿပီး တြက္ထုတ္ယူေသာ စံႏႈန္းအတုိင္းျဖစ္လာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမွန္ေလ်ာ့က်ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ အစိုးရေခတ္တြင္ မက်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့သည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ျပန္လည္အသက္၀င္လာ မည္ျဖစ္သည္ဟု သစ္ေတာပညာ ရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထုိစနစ္ကုိ ၂၀၁၅ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ တျဖည္း ျဖည္းေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လ်က္ရိွသည္။

‘‘တင္ပို႔မႈရပ္တာ။ ထုတ္တာ ရပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ထုတ္ဖို႔ ေလာက္လည္း ျမန္မာျပည္သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈေတြ မရိွေတာ့ဘူး’’ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ ဦးထြန္းလြင္ (မုိးဇလ)က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုး လႊမ္းမႈသည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႕(FAO) တြက္ခ်က္မူအရ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က်န္ရိွသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္သစ္ ေတာထူထပ္သည့္ ႏုိင္ငံ၏ ဧရိ ယာမွာ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ က်န္ရိွသည္။ ဧရိယာစတုရန္းမုိင္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ငါးေသာင္းေက်ာ္ သာရိွသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

သစ္အလံုးလိုက္တင္ပုိ႔ျခင္း သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးစုိက္ထုတ္ရမည့္ ေငြေၾကး အင္အားနည္းပါးေသာ လုပ္ငန္း ရွင္တုိင္းလြယ္ကူစြာ လုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သစ္အလံုး လုိက္တင္ပုိ႔မႈရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းသည္ ထိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိစိစစ္ လိုက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစလိမ့္မည္ဟု ဦး၀င္းမ်ိဳးသူကေျပာသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ ပုိုင္းတြင္ ပုိ႔ခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ထုိရက္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ တင္ပုိ႔သည့္ကုမၸဏီမ်ား အား မည္သုိ႔အေရးယူမည္ကုိ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွသည္။

ျပည္ပသုိ႔ သစ္အလံုးလိုက္ တင္ပုိ႔မႈရပ္ဆုိင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ က သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ေန႔မွစ၍ မည္သည့္ကုမၸဏီကုိမွ် အလံုး လိုက္တင္ပုိ႔မႈခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာၾကား ထားသည္။

သစ္အလံုးလိုက္တင္ပုိ႔မႈ ရပ္ ဆုိင္းသည့္ေန႔တြင္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္အျခားဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာန မ်ားကုိပါ အေၾကာင္းၾကားထား မည္ျဖစ္၍ တင္ပုိ႔စရာ အေၾကာင္း မရိွသလုိ တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ စည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္စရာမလိုဟု အထက္ပါတာ၀န္ရိွသူကေျပာ သည္။

သစ္အလံုးလိုက္ တင္ပုိ႔မႈ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟူေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ က အစိုးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ထားေသာေၾကာင့္ မည္သည့္သစ္ ကုမၸဏီမွ ထိုသက္တမ္းကုိ ေက်ာ္ လြန္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ထား မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘာဘာခ်ိဳကေျပာသည္။

7 Day Daily