တ႐ုတ္ တည္ေဆာက္သည့္ ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုက ျမန္မာမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္းကို ယခင္ထက္ တစ္ယူနစ္ ၁၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္အထိ ထပ္မံတိုးေတာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/27/2014 10:18:00 AMတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ YUPD ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားအေပၚ ယခင္ကထက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ ထပ္မံတိုးေတာင္းထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ သိရသည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္အားမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ယခင္က ၀ ဒသမ ၁၈၉ ယြမ္(ယခု ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ဆိုပါက ၃၀ က်ပ္၀န္းက်င္၊ ၂၀၁၂ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ဆိုပါက ၂၇ က်ပ္၀န္းက်င္) ျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေရႊလီ(၁)ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခအေပၚ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ေႏြရာသီဆိုပါက ၀ ဒသမ ၂၄၁ ယြမ္(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္အထိက်သင့္)အထိ တိုးေတာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ယခင္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားထက္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဆိုပါက ယခင္က ထက္ ၁၀ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ တိုးေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုပ္ငန္းသို႔ ဓာတ္အားေရာင္းခ်သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္“ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီထံမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ပါက ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းက ၀ယ္ယူေသာ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ထံမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd က ၀ယ္ယူေသာ ဓာတ္အား ႏႈန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကတည္းက ျပင္ဆင္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဓာတ္အားခကိုလည္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုးျမႇင့္ေပးရမည့္ ဓာတ္အားခအေပၚ ညႇိႏိႈင္းခ်က္အရ ေႏြကာလျဖစ္ေသာ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ၄ လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လတြင္ ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၀ ဒသ မ ၂၄၁ ယြမ္(က်ပ္ေငြ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္)ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားကာလမ်ားတြင္လည္း အျခားေစ်းႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ၀ယ္ယူရမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းေျပာင္းသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေစ်းတိုးေတာင္းျခင္းျဖစ္ရာ China Southern Power Grid Yunan International Co.,Ltd သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းျပင္ဆင္တုိင္း ျမန္မာဘက္မွ ေစ်းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္လိုက္ပါ ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။

ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Yunnan Power Develop- ment Co.,Ltd (YUPD) သို႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္း၏ စက္တပ္ဆင္အားသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါစက္တပ္ဆင္အား ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၏ မဂၢါ၀ပ္၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ရရွိေၾကာင္း၊ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ မဂၢါ၀ပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပမာဏအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ အခမဲ့ရေသာ ၉၀ ျပင္ပရွိ မဂၢါ၀ပ္ ၂၁၀ ကိုမူ လိုအပ္သလို ျပန္လည္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္ကုန္က် စရိတ္မ်ား ၂၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ယခု တ႐ုတ္ကုမၸဏီသုိ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီသို႔ ေစ်းထပ္တိုးေပးရမည့္ တစ္ယူနစ္ႏႈန္းမွာ ၃၉ က်ပ္ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္ ၂၀ က်ပ္သာ ကုန္က်သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေရႊစြမ္းအင္(ေအးရွားေ၀ါလ္) ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ေသာက္ေရခပ္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ဓာတ္အား ျပန္လည္၀ယ္ယူ သံုးစြဲရာတြင္လည္း တစ္ယူနစ္ ၇၀ က်ပ္အထိ ေပး၀ယ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မွာ တစ္ယူနစ္ ၂၀ က်ပ္ ကုန္က်သည္ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုးအား တစ္ယူနစ္ ၅၀က်ပ္ တိုးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစ၍ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ထုိသို႕တိုးျမႇင့္သည္တိုင္ ႐ံႈးသည္ဟုဆိုကာ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစကာ ထပ္မံ၍ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ ယခုလကုန္မွစကာ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည့္အတြက္ တစ္ဖက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အထူးအခြင့္အေရးရသူမ်ား၏ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ထပ္မံ၍ ေစ်းတိုးေတာင္းရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းလွ်က္ ရွိသည္။

Eleven Media Group