သူရိယေနဝန္စာဖတ္ပရိတ္သတ္တစ္ဦးမွ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ မူရင္းအေရးအသားအတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိတင္ျပလိုက္ပါသည္ခင္မ်ာ။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 12:05:00 PM(သက္ဆုိင္ေသာဝန္ႀကီးမ်ားအား
လုံးတင္ျပျခင္း)

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး။ၿမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း။တုိင္းမန္ေနဂ်ာဦးဝင္းေဆြသည္အျမဲတမ္းလုုိလုိအေႀကာင္းမရွိစိတ္တုိေနျပီး ဝန္
ထမ္းမ်ားကုိအေႀကာင္းမ့ဲသက္
သက္ဆဲဆုိ၍ႀကိမ္းေမာင္းေနပါ
သည္။တစ္ေန့က က်ေနာ္၏မိသားစု
ဝင္ ေဒါ္္္္္္္ ္-------------အား၄င္း
ေမးေသာလုပ္ငန္းအႀကာင္းအရာ
ျဖစ္ျပီးလုပ္ငန္းကိစၥတင္ျပေျပာဆုိမ
ျပီး။ထုိအခ်ိန္စတင္မႀကားသင့္။မနာ
(လုိး------)ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္စကား
လုံးျဖင့္ဆဲဆုိပါေတာ့သည္။
၄င္းဆဲဆုိသံသည္္၄င္းရုံးခန္းအျပင္
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႀကားရေအာင္
အသံက်ယ္စြြာဆဲဆုိပါေတာ့သည္။
က်ေနာ္၏ေဒါ ္-------သည္ၿမန္မာ
အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦးျဖစ္ျပီး။
မိေကာင္းဖခင္ကေမြးဖြားေသာယဥ္
ေက်းသူျဖစ္ပါသည္။
တုိ္င္းမန္ေနဂ်ာဦးဝင္းေဆြသည္အထက္အရာရိွလူႀကီး(၁)ဦးျဖစ္ပါသည္။၄င္းဆဲေနခ်ိန္တြင္ လူတုိင္းငုိခဲ့
ရပါသည္။အရွက္ရခ့ဲရပါသည္။
က်ေနာ္၏တိုင္းမန္ေနဂ်ာသည္ပညာတက္၊အသိတရား၊အမွား၊အမွန္
သည္းခံခြင့္လြတ္ျခင္းအရွက္တရား
ႏွင့္ကုိယ္ခ်င္းစားတရားလုံးဝမရွိပါ
ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိမဆဲဘူးသူ(၁)ဦးမ်ွမရွိေတာ့ပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးတာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ရသည့္မွာမေပ်ာ္ရွြင္စိတ္မ
ခ်မ္းသာစရာျဖစ္ရပါသည္။ဒါေႀကာင္ိ့ဝန္ထမ္းမ်ားကုိယ့္စားအထက္္လူ
ႀကီးမ်ားအားလုံး၊ဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံးသိရွိနိူင္ရန္ေလးစားစြာျဖင့္တင္ျပရျခင္း့ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္း(၁)ဦး