ဘေဏ္အရအၾတက္ တိုးလာေပမယ့္ ၀ႏ္ေဆာငၼႈ အားနၫ္းေနဆဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/20/2014 06:09:00 PM


ကေမၻာဇဘဏ္ ATM စက္တြင္ေငြထုတ္ယူေနသူတဦး (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)
လက္ရိြ ်မႏၼာႏုိင္ငံမြာ ဘေဏ္အရအၾတက္ တိုးမ္ားလာေေနပမယ့္ ေေျငၾကး ေတာင့္တင္းမႈ နၫ္းပါးေေနသးတာေၾကာင့္ ဘဏ္၀ႏ္ေဆာငၼႈေပးတဲ့အပိုင္းမြာ အားနၫ္းခ္က္ေၾတ အမ္ားႀကီး ရြိေေနသးတယႅိဳ႕ ်မႏၼာႏုိင္ငံဘဏၼ္ားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသိႏ္းၾထႏ္းက ေ်ပာပါတယ္။

ဇႏၷ၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ ်မႏၼာႏိုင္ငံဘဏၼ္ားအသင္းရံုးမြာ က္င္းပတဲ့ ၾထႏ္းေဖာင္ေဒးရြင္း စာေပဆုေပးပဲႁမြာ သတင္းေထာက္ေၾတကို သူက ခုလိုေ်ပာလိုကၱာ ်ဖစၸါတယ္။
လက္ရြိ ေအ်ခေအနမြာ ႏိုင္ငံပိုငၻဏ္ ၂၀ ၊ ပုဂၢလိကဘဏၷဲ႔ ဘဏၡဲျေပါင္း ၄၀၀ ေက္ာ္၊ ႏိုင္ငံ်ခားဘဏ္ရံဳးခဲျ ၂၅ ခုအထိ ျဖင့္ထားႏုိင္ၿပီ်ဖစ္ေပမယ့္ ေေျငရးေၾကးေရး ဥေပဒ ေမပၚၾထက္ ေသး်ခင္း၊ ႏိုင္ငံ်ခားဘဏႅဳပ္ငႏ္းေၾတ လုျပၡင့္မေရသး်ခင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကဘၾဏၱ နၫ္းပညာ အားနၫ္း်ခင္း စတာေေၾတၾကာင့္ ၀ႏ္ေဆာငၼႈပိုင္းမြာလၫ္း ေကာင္းေကာင္း တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ သူက ရြင္း်ပပါတယ္။
DVB Burmese