အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာျပည္မွာ "မျဖစ္ႏိုင္ေသး"

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/02/2014 12:09:00 AM


ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ထားရိွဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျပာဆုိခ့ဲၾကပါတယ္။

အစုိးရက ဒီလုိ ဝန္ႀကီးဌာန ထားရိွေရးက မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူးလုိ႔ ေျဖၾကားခ့ဲပါတယ္။

 ေမးခြန္း နဲ႔ အေျဖေတြ၊ ေမးသူနဲ႔ေျဖသူရဲ႕ဓာတ္ပုံ၊ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရးေပးစနစ္ က်င့္သံုး၍ ႏွစ္ရွည္လရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုထားေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း
Mon, 02/24/2014 - 10:48

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ
 -ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလႊမ္းၿခဳံၿပီး လူ႕အခြင့္အ‌ေရး အျပည့္အဝမရရွိေသာ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းလဲေသာအခ်ိန္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးကို အထူးစဥ္းစားေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလ့လာၾကည္‌့ရာတြင္လည္း အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးဌာနကို သီးသန္႔ထားေပးၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အထူးဦးစားေပးစနစ္က်င့္သုံးမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ပိုတိုးတက္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ က႑စံုတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခ်င္ၾကၿပီး ေက်း႐ြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရွားေနၾကေသာ္လည္း ရပ္တည္ခ်က္ မရွိ၊ ဦးေခါင္း မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးၿပီး ႏွစ္စဥ္၊ လစဥ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးဌာနကို ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ မရွိပါကေဆာင္ရြက္ေပးေစ လိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။

   
ေျဖၾကားခ်က္
 -
ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမွ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သာလြန္ေကာင္း မြန္ေနေၾကာင္း ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ယဥ္ေက်းမႈအရ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင္‌့အေရး စံခ်ိန္မီရရွိၿပီး အျခားဘာသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မရသည့္အခြင့္ အေရးမ်ား ရထားသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမို လြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သကဲ့ သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အျခား ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၌ပါ က်ား၊ မ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူညီတူေနရာေပးေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထား သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးအားျဖင့္ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၃၂ အပိုဒ္ခြဲ (က) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိခင္ႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆုံးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ကေလး မ်ား၊ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ား၊
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ၾကည္‌့႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၅၀တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသား ခံစားခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လစာကို ခံစားခြင့္ရသည္ႏွင့္  ပုဒ္မ ၃၅၁တြင္လည္း မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို အညီအမၽွခံစား ခြင့္ရွိေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္နည္းတူ
ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္း ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားကိုမၽွ လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာသာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ ခန္႔ ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈမျပဳရ။
 သို႔ရာတြင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္အတြက္  အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤဥပေဒအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခု အခါတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ Gender Equality Network ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အျဖစ္ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး လမ္းျပေျမပုံခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ရန္ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထုႀကီးကိုယ္ တိုင္က တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရး၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေန သည္မွာ ထင္ရွားပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈-၀၉ တြင္ ၅၁.၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၉-၁၀တြင္ ၅၁.၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀-၁၁တြင္ ၅၂.၃၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္နည္းတူ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အထက္ အရာရွိႀကီးမ်ားအဆင့္၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားသည္ ၂၀၀၈-၀၉တြင္ ၃၂.၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀တြင္ ၃၆.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၀-၁၁တြင္ ၃၆.၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္အတြက္ ပါဝင္မႈအမ်ိဳးအစားရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရ ပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၂)ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္ (၇)ဦး ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ သည့္နည္း တူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီး ၅၃ ေယာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါေၾကာင္း၊
 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ၂၄ ဦး ပါဝင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ကို ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာခဲ့ပါေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သမၽွ အေကာင္းဆုံးေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၂ (၁၀)ႏွစ္တာ ကာလအတြက္ အမ်ိဳးသမီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္
အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အရ Beijing Platform for Action and UNCEDAW အေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၂ ခု သတ္မွတ္ထည့္သြင္းကာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစသည့္ လုပ္ငန္းဧရိယာ ႏွစ္ ခုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈတိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း ဧရိယာမ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ျပင္ပေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ႐ြက္ေရးႏွင့္
ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵ နည္းပါးၾက၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အျပင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းပကားျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ က်ား/မ တန္းတူညီမၽွေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန သည္ လူမႈေရးအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြွယ္အိုမ်ားအတြက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လူမႈ ဝန္ထမ္း႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရွိရာ
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမၽွေရးဌာနခြဲတစ္ခု
သီးျခား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ တင္ျပေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ရွင္သန္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ခြင့္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအဆင့္ထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳသားတန္းတူညီမၽွ မႈရရွိေရးအတြက္ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိျခင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုအတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတို႔၌ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီး႐ိုင္းပင္းမႈမ်ားရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားမႈအခြင့္ အေရး အျပည့္အဝရရွိျခင္း စသည့္ လူမႈဘဝ လုံၿခဳံျပည့္ဝစြာရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းသာရွိပါက ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုထက္သာမက အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးကိုသာ ခန္႔အပ္ရ မည္ဟု သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု သတ္မွတ္ထားရွိေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန
သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန-၂ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးစိုးေမာင္

လႊတ္ေတာ္
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အစည္းအေဝး
ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္ အစည္းအေဝး

ေမးျမန္းသူ
ေဒၚဇာတလဲ(မ္း) (ထန္းတလန္)

အစည္းအေဝးရက္
ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၇) ရက္ေျမာက္ေန႔႔ (၂၄.၂.၂၀၁၄)

The Irrawaddy