အာဆီယံတြင္ ျမန္မာၾသဇာပိုေကာင္းရန္ အလားအလာရွိဟု ၿဗိတိန္အစိုးရသုံးသပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 12:59:00 PMAuthor: ေနလင္းထြန္း

အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးလႊဲေျပာင္းရယူသည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ MADE NAGI/EPA
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္  အာဆီယံအဖဲြ႕အစည္းတြင္ အင္တုိက္အားတုိက္ ရွိလာသလုိ ၾသဇာပိုမိုရွိလာ မည့္ အလားအလာရွိေနၿပီး တုိင္း ျပည္တြင္ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ အာရွတုိက္၏ ကုန္ သြယ္ေရးလမ္းဆုံ၊  လမ္းခြမ်ား ျဖစ္လာမည့္   အလားအလာရွိေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရအစီရင္ခံ စာတစ္ေစာင္တြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အစီရင္ခံစာကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာန၊  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏  ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ုံးတို႔က ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ ၾကား တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အေရးႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအေန အထားတြင္ ရွိေနသည္။

  လတ္တေလာ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္  စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပံ့ပိုးေနသည့္ ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္း လမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၎အစီရင္ခံစာတြင္  သုံးသပ္ရွင္း လင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္ သုိ႔ပင္   အလားအလာမ်ား ရွိေန ေစကာမူ လုပ္ကိုင္မႈစြမ္းရည္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ  လိုအပ္ ခ်က္ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈကို   အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစေၾကာင္း  သုံးသပ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သိသာထင္ရွားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား၊ လူ မ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ခ်က္ သည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီး မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက တုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း  ေထာက္ျပထား သည္။

 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ တည္ ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ ေဆာက္ေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊  ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟူ၍ အဓိက နယ္ပယ္ငါးခု ခဲြျခား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈပမာဏအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၿပီးေနာက္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး
တို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား တုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

7day daily