ေရြ႔လ်ားစက္႐ုံျဖင့္ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္ထုတ္လုပ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 12:36:00 PMယခုအခါျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနရာအသီးသီးရွိၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း လက္မ်ားတြင္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း စနစ္ျဖင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္း ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားေရရွည္ ခိုင္ခန႔္ေစေရးတို႔အတြက္သစ္သား ဓာတ္တုိင္မ်ားအစားသံကူကြန္ကရစ္ ဓာတ္တုိင္မ်ားကိုအသုံးျပဳလာၾက သည္။ ယင္းသို႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိင္းမ်ားအသစ္တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းအေဟာင္း မ်ားရွိသစ္သားဓာတ္တုိင္မ်ားေနရာ တြင္ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္မ်ားအစား ထိုးလဲလွယ္လ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကြန္ ကရစ္ဓာတ္တိုင္လိုအပ္္ခ်က္ျဖည့္ ဆည္းရန္ပုဂ္ၢလိကကြန္ကရစ္ဓာတ္ တုိင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္စြာတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ လာၾကရလ်က္ရွိသည္။ ကြန္ကရစ္ ဓာတ္တုိင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္အထိုင္ စက္႐ုံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရြ႕ လ်ားစက္႐ုံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ အထိုင္စက္႐ုံ ျဖင့္ထုတ္လုပ္ၿပီးလုိအပ္ေသာေနရာ သို႔သယ္ပို႔ရာတြင္သယ္ယူစရိတ္ ကုန္က်ျခင္း၊ လမ္းခရီး၌ဓာတ္တုိင္ မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္လုိအပ္ ခ်က္ရွိေသာေနရာအေရာက္ေရြ႕လ်ား စက္႐ုံျဖင့္သြားေရာက္ကာထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းကိုပိုမုိျပဳလုပ္ လာၾကသည္။

ယခုအခါမေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္လုိအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ပုဂၢလိကကြန္ ကရစ္ဓာတ္တုိင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုက ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွ စတင္၍ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕အနီး ဂန္႔ေဂါ- ဟားခါး လမ္းေဘးတြင္ေရြ႕လ်ား စက္႐ုံျဖင့္ကြန္ကရစ္ဓာတ္တုိင္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ၾကီးျမင့္ႏုိင္ (လြိဳင္ေကာ္)
Hot News