NLD ေရြးေကာက္ပဲြႏိုင္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရး သမၼတ ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ပဲြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 12:47:00 PM


လင္းထိုက္ (Y.I.T)
NLD ပါတီအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးဗ်ဴဟာ တည္ေဆာက္မႈ အားနည္းေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာေခြ႕မည့္ စကားရပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တင္ႀကိဳစည္း႐ံုးျခင္း ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ . . .

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္မွာလား

ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး (အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) (စ)) ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ႏိုင္ငံအ၀န္းက်ယ္ က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆိုသလို သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔၏ မိန္႔ ခြန္းမ်ား ျပည္သူမ်ားဆက္တုိက္ နားဆင္ လုိက္ရၿပီး မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲမွ ထူးျခားခ်က္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းၾကား ေ၀ဖန္သံုးသပ္ သံမ်ား ညံသြားခဲ့သည္။ ရာထူးသက္တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားေသာ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္း၌ ““ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အခန္း (၁၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျပင္ဆင္ရန္ အေလးထား လိုက္နာၾကရမွာ ျဖစ္ေၾက၊ာင္း””ထည့္ သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား၌ ကာ/ခ်ဳပ္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း၌လည္း ““အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ရန္ လုိအပ္လာလွ်င္လည္း အခန္း (၁၂) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”” ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။

ဤႏွစ္ခ်က္ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ အခန္း ၁၂ ပါ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ အား ဦးတည္ရည္ၫႊန္း ေၾကာင္း အထင္အရွားျပဆုိေနေပသည္။ ပုဒ္မ၄၃၆ သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေသာ့ခ ေလာက္သဖြယ္ ျဖစ္ ေနသည္ရွိရာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵမထက္သန္ ပံုကို အေသအခ်ာ ရည္ၫႊန္းေနေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ဆက္တုိက္ဆုိသလို အင္တုိက္ အားတိုက္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကို အဟန္႔ သေဘာေဆာင္တန္ျပန္ျခင္းဟု မွတ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။…

တုိင္းရင္းသားေလာ္ဘီ

မိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အထူးဂ႐ုထား လိုက္ေလ်ာမည့္သေဘာမ်ား ပါ၀င္ေနခဲ့ သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားစည္း႐ုံးေရး ဗ်ဴဟာခင္းသည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားဟုပင္ ဆုိႏိုင္ သည္။ အတုိက္ အခံပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ညီ ၫြတ္ေရးဗ်ဴဟာတည္ေဆာက္မႈ အား နည္း ေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါမိန္႔ခြန္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာေခြ႕မည့္ စကားရပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပဲြအတြက္ တင္ႀကိဳစည္း႐ံုးျခင္း ဗ်ဴဟာတစ္ ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းမွ ေလ့ လာသံုးသပ္ ေျပာဆုိလ်က္ရွိၾကသည္။

၂၀၁၅၊ လြတ္လပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တရားမမွ်တႏိုင္

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥက္ၠ႒ ဦးတင္ ေအးက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ အား ဟာကြက္ မရွိေအာင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕ (Observer) မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စီမံသြားမည္ ဟုပင္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ မတ္လ ၆ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းမွ ဘယ္ပါတီကိုမွ ရန္သူလုိ သေဘာမထားဘဲ ေဒၚစုအားလည္း လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္လုိ သေဘာ ထားေၾကာင္း၊ ပါတီအခ်င္းခ်င္း အျပဳတ္တုိက္၊ အျပတ္ရွင္းစနစ္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ ““NLD ကလည္း အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ ဘူး။ ကိုယ္တုိ႔ကလည္း အႏိုင္မေပးႏိုင္ဘူး။ တရားမွ်တသန္႔ရွင္းစြာ လုပ္ေဆာင္မယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ စစ္ သားေဟာင္းႀကီးမ်ား ကတိတည္မည္ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြအား မဲမလိမ္၊ မဲမညစ္ဘဲ ႏိုင္ေအာင္ ၿပိဳင္မည္ဟု ႀကံဳး၀ါးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ မည္သို႔ႏိုင္ေအာင္ ၿပိဳင္မည္နည္းဟု စဥ္းစားစရာရွိလာသည္။ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိလွ်င္ NLD ပါတီအားႏိုင္ဖုိ႔ ရန္ အေၾကာင္းမျမင္ေပ။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပဲြ၌ တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အကူအညီျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ရွိေနသည္ကို အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။

(၁) ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ (သို႔) တပ္မေတာ္မွ တစ္ဦး သမၼတျဖစ္ရန္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲရာခိုင္ ႏႈန္း ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (၃၃ ဒသမ ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရရန္လုိအပ္သည္။

(၂) NLD ပါတီမွ သမၼတေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ သမၼတျဖစ္ရန္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အနည္းဆံုး မဲ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားရန္ လုိအပ္သည္။

(၃) သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္း ပုဒ္မ (၆၀) အရ NLD ပါတီအေနျဖင့္ သမ္ၼတျဖစ္ရန္ ႏိုင္ငံအ၀န္း မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရရွိထားမွ စိတ္ခ်ရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။

(၄) ႏိုင္ငံအ၀န္း ေတာင္ၿပိဳ၊ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရ၍ ၉၀၊ ၁၀၀ စသည္ျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္မႏိုင္ျခင္းကို ေထာက္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရန္မွာ ထင္သေလာက္ လြယ္ကူမည္ဟု ႀကိဳတင္တြက္ ဆမထားသင့္ဟု သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ သည္။

(၅) ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ မပါ၀င္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္းၿပိဳင္၊ တစ္ေယာက္တည္းႏိုင္ သေဘာမ်ဳိးရွိခဲ့ၿပီး မဲ မသာမာမႈ မ်ားလည္းရွိသည္ဟု စြပ္စဲြေ၀ဖန္ မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ၇၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

(ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမဟုတ္ေသာ အျခားပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၃၉ ဦး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

(၆) (သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ လႊတ္ ေတာ္ ႏွစ္ရပ္သာပါ၀င္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ မ်ား၏ မဲမ်ား အက်ံဳးမ၀င္၊ မပါရွိသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။)

(၇) ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္ တပ္မေတာ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း အကူ အညီျဖင့္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ လိုအပ္ သည့္အေလ်ာက္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ ရွိလာႏိုင္သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ အမတ္ မ်ား၊ NLD မဟုတ္ေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရး မိတ္ဖက္ ဒီမုိကရက္ပါတီ အမတ္မ်ားအား သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မဲမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳတင္ မဟာ မိတ္ျပဳစည္း႐ံုးထားႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္ ေပသည္။ ဤသို႔သာ မဟာဗ်ဴဟာက် စည္း႐ံုးထားႏိုင္လွ်င္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ သမၼတျဖစ္ရန္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ပါ ဥပမာမ်ား အတုိင္း စဥ္းစားၾကည့္မည္။

ဥပမာ – ႀကံ႕ခိုင္ေရး + ႀကံ႕ခိုင္ေရး မိတ္ဖက္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား + ႀကံ႕ခုိင္ ေရးမိတ္ဖက္ NLD မဟုတ္ေသာ အျခား ပါတီမ်ား = ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဥပမာ -

(၁) ၂၀ % + ၁၀ % + ၄ % = ၃၄ %

(၂) ၁၅ % + ၁၅ % + ၄ % = ၃၄ %

(၃) ၁၇ % + ၁၃ % + ၄ % = ၃၄ %

ဤ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ ၁၇ %၊ ၁၅ %၊ ၂၀ % ခန္႔ရ႐ံုျဖင့္ တပ္ ၂၅ % အကူအညီျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး (သို႔) တပ္မွ သမၼတျဖစ္ၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္အေထာက္ အထားမ်ားအရ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လြတ္လပ္၍ သန္႔ရွင္း ေစကာမူ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ ေနျခင္းကပင္ တရားမမွ်တဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရျခင္း ျဖစ္သည္။

- ႀကံ႕ခိုင္ေရး၏ မိတ္ဖက္ဆိုရာ၌ ဘာသာေရးနည္းျဖင့္ ပါတီတစ္ခု ထူေထာင္ခဲ့လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာမဲ မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ေသးသည္။

- PR စနစ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္မူ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ သမၼတျဖစ္ရန္ ဤမွ်မဲ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။

- တိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ျဖင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာက်ေသာ စည္း႐ံုးေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္လာႏိုင္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ထားလွ်င္ သမၼတျဖစ္ေရး စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ္ လည္း မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္လွ်င္ ျဖစ္ တန္ဖြယ္ရာမ်ားမွာ-

(က) ၅၉(ဃ)ႏွင့္ ၅၉(စ) အား ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ တပ္မွျပင္ေပးမည္။

(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ၌ မဲ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရမည္။

(ဂ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒု-သမၼတ (သမၼတေလာင္း)အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွ အေရြးခံရမည္။

(ဃ) သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္မူ ႐ံႈးနိမ့္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒု-သမၼတသာ ျဖစ္မည္။

(င) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒု-သမၼတျဖစ္လွ်င္ ပါတီႏွင့္ကင္းကြာ၍ NLD ပါတီ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ႏိုင္သည္။

ဤအခင္းအက်င္းအတိုင္း ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္အေရး ဘာျဖစ္ႏိုင္မည္ကို စာ႐ႈသူမ်ား ဆက္လက္ စဥ္းစားပါ ကုန္။ NLD ပါတီ၏ အႏိုင္ရႏိုင္ေျခ ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တြက္ခ်က္ထားပါမူ အထက္ပါ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုမည္မထင္ေပ။

Myanmartandawsint