လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 01:29:00 PM


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမိန္႔ျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္႐ုံးကို ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ အားကစားတည္းခိုေရးစခန္း အုပ္စု ၁ တြင္ မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရံုးထိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ ေဖဘြတ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အဂတိတရားနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ကင္းရွင္းဖို႔ ဒုတိယသမၼတ တဦးက ဦးစီးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တုိင္ၾကားသည့္ကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁ ဦးက ဦးစီး စီစစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပလာေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက တုိင္ၾကားရာတြင္ ခုိင္လုံေသာအေထာက္အထား၊ အေရးႀကီးေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ပါရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အား နစ္နာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တမင္တုိင္တန္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားေသာအသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအရပ္ရပ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာ တြင္ အဆုိပါ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနပါက အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံတိက်မွန္ကန္စြာ ျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ထံသို႔ လိပ္မူၿပီး တုိင္ၾကားသူအမည္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊နဲ႔ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစုံတုိ႔ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း တုိင္ၾကားႏုိင္ ေၾကာင္း ေၾကးမံုသတင္းစာ ေဖ့ဘြတ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပ ေၾကညာထားပါတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ တုိက္ဖ်က္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ သမၼတက ၂ဝ၁၃ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 DVB Burmese