သုက္ေကာင္ႏွင့္မ်ဳိးဥမ်က္ႏွာျပင္မွ အဓိကက်ေသာပ႐ိုတိန္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိျခင္းက သေႏၶေအာင္ေစေရးကုသမႈမ်ားအတြက္ အလားအလာရွိလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/26/2014 11:05:00 PM


ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၀) အမွတ္ (၁၅)

ကိန္းဘရစ္၊

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က သုက္ေကာင္၏ မ်က္ ႏွာျပင္ေပၚရွိ ပ႐ိုတိန္းတစ္မ်ဳိးကို ဂ်ပန္သု ေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းပ႐ိုတိန္း က သေႏၶသားေလာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ တြယ္ဆက္ေပါင္းစပ္ရန္ မ်ဳိးဥကို ရရွိသည္။ ဂ်ပန္သုေတသီတို႔က ဂ်ပန္တို႔၏ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ေနရာ တစ္ခုကို အစြဲျပဳ၍ ယင္းပ႐ိုတိန္းကို အိဇုမို ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ယူေကရွိ သုေတသီမ်ားက လည္း မ်ဳိးဥေပၚမွ မိတ္ဖက္ပ႐ိုတိန္းတစ္ခု ကို ေတြ႕ရွိထားၿပီး ၎သုေတသီတို႔က ယင္း ပ႐ိုတိန္းကို သေႏၶေအာင္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းျမား ျခင္းဆိုင္ရာ ေရာမနတ္သမီး၏အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ဂ်ဴႏိုဟုေခၚသည္။
ယူေကႏုိင္ငံ ကိန္းဘရစ္ရွိ Well come Trust Sanger Institute မွ သုေတသီမ်ား သည္ ¤င္းတို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုNature ဂ်ာနယ္တြင္အစီရင္ခံခဲ့သည္။

''ကိုယ္ဝန္ရွိဖို႔ မျဖစ္မေနေပါင္းစည္း ရမယ့္ သုက္ေကာင္နဲ႔မ်ဳိးဥေပၚက ေမာ္လီ က်ဴးေတြကို ခြဲျခားသိရွိျခင္းအားျဖင့္ ဇီဝေဗ ဒပညာမွာ ကာလရွည္ ပေဟဠိျဖစ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မရွိမျဖစ္ အျပန္အလွန္တု႔ံျပန္မႈ မရွိ ရင္ သေႏၶေအာင္မႈဆိုတာ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ ဘူး''ဟု အဆုိပါအင္စတီက်ဳ၏ Cell Surface Signalling Laboratory ကို ဦး ေဆာင္သူ အႀကီးတန္းစာတမ္းေရးသူ ေဒါက္ တာေဂဗင္႐ိုက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ရွိမႈက သေႏၶေအာင္ ေရးကုသမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိသေႏၶတားေဆးသစ္ မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးတို႔တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ဟု ေဂဗင္႐ိုက္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္သုေတသီတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သုေတသီအ ဖြဲ႕သည္ အိဇုမိုကို အတတ္ပညာျဖင့္ ဖန္တီး ၿပီး ၾ<ြကက္မ်ဳိးဥတစ္ခု၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ေပါင္းစည္းပါတနာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါအိဇုမိုသည္ ဂ်ဴႏိုဟုျပန္လည္အမည္ေပးထားေသာ folate receptor 4 (Folr 4) ႏွင့္ ေပါင္း စည္းသည္ကို သုေတသီတို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ သုေတသီတို႔သည္ ဥမ်ား ေပၚတြင္ ဂ်ဴႏိုပ႐ိုတိန္းမရွိေသာ ၾ<ြကက္အမ မ်ားကို ၾ<ြကက္ထီးမ်ား၏သုက္မ်ား ထိုးေပး ခဲ့ရာ ¤င္းၾ<ြကက္မ်ား သေႏၶမေအာင္သည္ ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

¤င္းၾ<ြကက္အမမ်ား၏ မ်ဳိးဥမ်ားသည္ ပံုမွန္သုက္မ်ားႏွင့္ တြယ္ဆက္ေပါင္းစည္း မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ျခင္းက ဂ်ဴႏိုပ႐ိုတိန္း သည္ ထိုအဆင့္၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနၿပီး အမဘက္မွ သေႏၶေအာင္မႈအတြက္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖန္ သုေတသီမ်ားသည္ သုက္ မ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အိဇုမို ပ႐ိုတိန္းမပါ ေသာ သုက္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ရာတြင္လည္း သေႏၶမေအာင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

Ref: Medical News Today
Yangon Media Group