ေတာင္ကိုရီးယား ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ တစ္ဦးအား သူလွ်ဳိမႈျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ခ်မွတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 10:43:00 AM


   ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ တစ္ဦးအား သူလွ်ဳိ လုပ္မႈျဖင့္
 အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္က်ခံရန္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္
ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

                ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ကင္မ္ဂၽြန္ -၀ူးဟု ေခၚဆိုၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနက ကင္မ္ဂၽြန္အက္ခ္ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည့္ ခရစ္ ယာန္ သာသနာျပဳအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမႈစစ္ အရာရွိမ်ားက တရား႐ုံးသို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။   သုိ႔ေသာ္ ကင္မ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံၿပိဳကဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ သူလွ်ိဳလုပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံအစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မိ ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည့္ အတြက္ ေသဒဏ္မွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

                ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအား ျပည္ပတြင္နာမည္ ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ကာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း KCNA က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

                 ေျမာက္ကိုရီးယား ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘာသာေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ တြင္မူ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္မရွိဘဲ အစိုးရ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္သာ ဘာသာေရး အရ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ ရွိေန သည္။

                   ေျမာက္ကိုရီးယား အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံျခားသား သာသနာျပဳ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ရွိ သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန သည္ ကင္မ္အား ခ်က္ ခ်င္းျပန္ လႊတ္ေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ေစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားက လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။                

   Source:AFP

The Messenger News Daily