ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေတာ့မွာလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 02:50:00 PMယခုႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အႀကိဳအားစမ္းပြဲဟု ဆုိေနၾကသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေနၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေမလအတြင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မွ်တေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ပါတီမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ သာ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အျခားသူက ကူညီမဲဆြယ္ ေဟာေျပာခြင့္ရမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္လိုျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႕စည္းပံုပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာမႈအေပၚ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ေျမကြက္ႏွင့္ ကားပါမစ္မ်ားေပးရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သမၼတ႐ံုးသို႔ စာပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းအေပၚတြင္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ျပန္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သံသယ ရွိေနၾကတာလဲ

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးမွာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္ နံပါတ္ေျခာက္ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္း တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးက ဦးေဆာင္က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္အေပၚ သံသယမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အခြင့္ထူးမ်ားေပးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚ သံသယမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းလားဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဘယ္လုိ အေၾကာင္းျပသလဲ

ပါတီ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ံုးအေဆာက္အအံု (သို႔မဟုတ္) ေျမေနရာရရွိေရး ကိစၥႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး သမၼတ႐ံုးသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျမေနရာေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းသည့္ ေပးပို႔စာတြင္ ပါရွိသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငါးစီး အခြန္ကင္းလြတ္ တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၀င္အင္အား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ပါတီ၀င္ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒသေဘာထား ရွင္းလင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္းေကာင္း သြားလာလြယ္ကူေစရန္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးျခင္းမွာ လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္ခုိင္မာမာမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မေပးသင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဘယ္လို သံုးသပ္ၾကသလဲ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳသလဲ ဆိုသည္ကို သိရန္လုိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေပးသည္ဆိုျခင္းမွာ အထူးအခြင့္အေရး ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အတြက္ ေပးသည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ဦးႏိုင္းႏုိင္းက သံုးသပ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္က ဘာလဲဆုိတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေရြးေကာက္ခံရဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တဖို႔ လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ စီးပြားေရးသေဘာအရ လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာအရ သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေကာ္မရွင္ဟာ ေကာ္မရွင္အလုပ္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ ေကာ္မရွင္က ဘက္မလိုက္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ ေကာ္မရွင္ ျဖစ္ရမယ့္အစား ဘက္ယူၿပီး ေခြၽးသိပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္” ဟု ဦးႏိုင္းႏုိင္းက ဆုိသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္အုပ္စုႏွင့္ မရင္းႏွီးသည့္အုပ္စုဆုိကာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ရင္းႏွီးသည့္ ပါတီငယ္အခ်ဳိ႕က အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္းမ်ဳိး ရွိေၾကာင္း၊ ကားမ်ားကို အခြန္လြတ္ တင္သြင္းခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္အခအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေပးသည့္ပစၥည္းကိုယူၿပီး မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမသြားရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က “ေပးတဲ့ပစၥည္းေတြကိုယူၿပီး မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီပါတီကို လူထုက ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အသိသာႀကီးပဲ။ ေပၚလာမွာပဲေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သံသယေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ။ အားလံုးကို ေပးတာဆိုေတာ့။ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေပးရမွာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ လာဘ္ထုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္မထိုးသည္ျဖစ္ေစ မူ၀ါဒခုိင္မာတဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟုဆုိသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မည္သည့္အရာမွ် ယူသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အလွဴေငြ ေတာင္းခံမႈမ်ားျဖင့္သာ ပါတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒီလုိမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ဖူးလား

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ကားပါမစ္ေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္အခမ်ားထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေပးျခင္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပြဲ အခမ္းအနားတြင္ စာအိတ္ျဖင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ KNU အဖြဲ႕မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကားပါမစ္မ်ား လက္ခံခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ နာဂအမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCNK)၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ‘ဝ’ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSA)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (NDAA)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အခြန္လံုးဝကင္းလြတ္သည့္ အစီးေရ ၂၉ဝ ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ အခြန္ေဆာင္ရသည့္ အစီးေရမွာ ၅၈ဝ အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ အစိုးရကခ်ေပးရန္ ရည္မွန္းထားမႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ၎တို႔မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KIO) သို႔ အခြန္လံုးဝ ကင္းလြတ္အစီး ၄ဝ ႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ အခြန္ေဆာင္အစီး ၈ဝ၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ သမဂၢ (LDU) မ်ားသို႔ လံုးဝအခြန္ကင္းလြတ္ ၁၅ စီးစီႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ အခြန္ေဆာင္ အစီး ၃ဝ စီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ တိုးတက္မႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ ရယူျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္တရားမွ်တပါ့မလား

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကုိ ခြင့္ျပဳေပးလာသည့္ အေပၚတြင္ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕ကို ေကာ္မရွင္သို႔ ထည့္သြင္းထားသည့္ အေပၚမွာပင္ တရားမမွ်တမႈ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ကို ႏႈတ္ပိတ္လိုသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခ်ာ့ျမႇဴျခင္းလား ဆုိသည္ကို သံသယရွိစရာေကာင္းေၾကာင္း ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာၿပီျဖစ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္မွ်တမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ မဲေတြမ်ားေအာင္ ၀ယ္သလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပႆနာမတက္ေအာင္ ႀကိဳတင္လာဘ္ထုိးၿပီး အညႇာကို ကိုင္မွာလားဆိုတာကို စိုးရိမ္မိတယ္” ဟု ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္းမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကလည္း ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္အခမ်ားကို ထိခိုက္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စည္း႐ံုးသည့္ သေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို စည္း႐ံုးတဲ့သေဘာ ပါပါတယ္။ ဒီလိုကာလမွာ ဒီလိုမ်ဳိး ေပးတယ္ဆိုတာက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္က စည္း႐ံုးႏုိင္တဲ့ အေနအထားလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရဆိုတာက ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက တင္ေျမႇာက္ထားတာေလ။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရက ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း သူတို႔အတြက္ အင္အားတစ္ခု လိုခ်င္လို႔လို႔ ယူဆရတာေပါ့” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ပထမေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ကမူ ယင္းကဲ့သို႔ ေပးျခင္းမ်ဳိးမွာ မေကာင္းေသာ္လည္း ပါတီငယ္ေလးမ်ားအတြက္မူ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ ယူေကာင္းယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း စိတ္မသန္႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ယူေကာင္းယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေပးျခင္းမ်ဳိးမွာ ဖဆပလေခတ္ကလည္း ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ား အတြက္မူ ပါတီငယ္အခ်ဳိ႕မွာ ကား၀ယ္ရန္အတြက္ပင္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ အဆိုပါ ပါမစ္မ်ားကို ေရာင္းစားမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group