အစုိးရ၀န္ျကီးဌာနတစ္ခ်ဳိ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္း အသုံးစရိတ္ ျပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ၅ရာခုိင္ႏွဳန္း ထက္ေက်ာ္လြန္ေျကာင္း ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 05:16:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ဇြန္ ၂

အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခ်ဳိ ့၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမွန္စာရင္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ နဳန္းထက္(၅)ရာခုိင္နဳန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ၿပည္သူ ့ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ (၅/၂၀၁၄)ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာအား ျပည္သူ့ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ရာ ဇြန္(၂)ရက္ တြင္က်င္းပေသာ ပထမအျကိမ္ ဒႆမ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္အတည္ၿပဳၿပီးသည့္ အမွန္စာရင္း(Actual)မ်ားနင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ ၿပည္သူ ့ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္ၾကားတင္ၿပရာတြင္ ေကာ္မတီ၏ ေတြ ့ရွိခ်က္အေနၿဖင့္ ယင္းသုိ ့ထည့္သြင္းရွင္းလင္းေၿပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပည္သူ ့ေငြစာရင္းပူူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ ့ရွိခ်က္မွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမွန္စာရင္းအရ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြနွင့္ ဂီ်ဒီပီအခို်းသည္ (၂ ဒသမ ၄) ရာခိုင္နႈန္းသာရိွသျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ (၃ ဒသမ ၈) ရာခိုင္နႈန္းထက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ့ရိွရပါ ေျကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။
သုိ့ေသာ္ မူလခန့္မွန္းသည္ထက္ မ်ားစြာကြာျခားျခင္းသည္ ခန့္မွန္းမႈတြင္ တိက်မႈအားနည္းျခင္းနွင့္ မူလရည္မွန္း လ်ာထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈတြင္ အားနည္းျခင္းမ်ားကို ေတြ့ရိွရပါသည္ဟုပါရွိသည္။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမွန္စာရင္းအရ အမွန္သံုးေငြသည္ မူလခန့္မွန္းသံုးေငြနွင့္ (၁၅ ဒသမ ၂) ရာခိုင္နႈန္း ကြာျခားမႈရိွသည္ကိုေတြ့ရပါသေျကာင္း ထုိ့အျပင္ နိုင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားအရ (၅)ရာခိုင္နႈန္းအတြင္း ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္၏အခု်ပ္အားျဖင့္ တည့္မတ္မွန္ကန္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ့ရိွရပါေျကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမွန္စာရင္းအရ သံုးေငြတြင္ ပါဝင္ေသာအဖဲြ့အစည္းတစ္ခုခ်င္း၏ အမွန္အသံုးစာရင္းမ်ားသည္ မူလခန့္မွန္းေျခထက္ (+)/(-) ၅ ရာခိုင္နႈန္းအထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ့ရိွရပါေျကာင္းအဖဲြ့အစည္း/ဝန္ၾကီးဌာန(၁၇)ခုသည္ (၅)ရာခိုင္နႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ့ရျပီး ဝန္ၾကီးဌာန (၉)ခုသည္ (၅)ရာခိုင္နႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ကို ေတြ့ရိွရျပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမွန္စာရင္းအရ အမွန္ရေငြသည္ မူလခန့္မွန္းရေငြ၏ (၁၂၁) ရာခိုင္နႈန္း ရိွသည္ကို ေတြ့ရိွရကာ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ စံနႈန္းအရ (၉၇)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ (၁၀၆)ရာခိုင္နႈန္း အၾကားတြင္သာရိွသင့္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ရေငြခန့္မွန္းမႈသည္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ့ရိွရပါေျကာင္း ထည့္သြင္းဖတ္ျကားခဲ့သည္။ ရေငြခန့္မွန္းမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မွစ၍ (၃)နွစ္ဆက္တိုက္ (၁၀၆)ရာခိုင္နႈန္း ေက်ာ္ခဲ့သည္ ကို ေတြ့ရိွရပါသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိအၿပင္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေနၿဖင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ မွန္ကန္စြာခဲြေဝ လ်ာထားနိုင္ရန္အတြက္ ရေငြ (Revenue)မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး ခန့္မွန္းနိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျပီးရသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို မူလခန့္မွန္းေျခနွင့္ အမွန္စာရင္းမ်ား မ်ားစြာကြာျခားမႈမရိွေရးအတြက္ ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းအား မူလခန့္မွန္းစဥ္ကပင္ တိက်မွန္ကန္စြာ ခန့္မွန္းနိုင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္ ဦးစားေပး အဆင့္အလိုက္ အသံုးစာရင္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကို ၾကိုတင္လ်ာထား သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါကာဘတ္ဂ်က္အသံုးစာရင္း မူလခန့္မွန္းေျခကို အမ်ားဆံုးရရိွနိုင္သည့္ ခန့္မွန္းဝင္ေငြျဖင့္ ခိ်န္ဆ၍ နိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒနွင့္အညီ ဦးစားေပးအလိုက္ အျပီးအျပတ္ လ်ာထားသငသကဲ့သုိ့ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြကို မလဲွြမေရွာင္သာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပုသင့္ပါေျကာင္း ဘတ္ဂ်က္ကို (၂)ၾကိမ္ခဲြေတာင္းသည့္ အေလ့အက်င့္မို်း မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု ေကာ္မတီမွ မွတ္ခ်က္ၿပဳထားသည္။ ထုိအၿပင္ နွစ္စဥ္ေရးဆဲြတင္ျပအတည္ျပုျပ႒ာန္းရသည့္ ရသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီ မသြားေစေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္၏ တည့္မတ္မွန္ကန္မႈ (Credibility of the Budget)သည္ လြန္စြာအေရးၾကီး ပါေၾကာင္းနွင့္ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္၏ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ မိမိနွင့္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိွရန္(Monitor and Oversight)လိုအပ္ပါေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပခဲ့သည္။

စုိင္းလမင္း


Popular Myanmar News Journal