“ႏႈတ္ဆက္စကား...မွတ္သားစရာ”

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/21/2013 02:46:00 PM


ဒီေန႔ေတာ့ ခြဲခြါခါနီးႏႈတ္ဆက္ရာမွာ သံုးတဲ့ အဂၤလိပ္စကား
အတိုေလးေတြကို .ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။အနီးစပ္ဆံုး အ
သံထြက္ေလးေတြကိုပါ ေရးေပး လိုက္ပါတယ္။

(1) Bye !
ဘိုင္း.....။
သြားေတာ့မယ္ေနာ္။
(ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမ်ား အသံုးမ်ား။မိမိႏွင့္ သိေသာသူ မည္သူ႔ကိုမ
ဆို ဒီႏႈတ္ဆက္စကားကို သံုးႏိုင္။)

(2) Bye for now !
ဘုိင္ေဖာ္ေနာင္း.....။
အခုေတာ့ သြားဦးမယ္။ေနာက္မွ ဆံုတာေပါ့။
(ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈျပ အရပ္သံုး စကား)

(3) Bye-bye !
ဘိုင္ဘိုင္း....။
သြားမယ္ေနာ္...။
(ကေလးအခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္ဆက္စကား၊လူႀကီးကလည္း ကေ
လးကို ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္၊လူႀကီးအခ်င္းခ်င္း ဘိုင္ဘိုင္ သံုးပါက
ကေလးဆန္ျခင္း၊ကလက္တက္တက္ႏိုင္ျခင္းကိုျပပါတယ္။)

(4) See ya !/ See you!
ဆီးယာ့....။ ဆီးယူ။
ေနာက္မွ ျပန္ေတြ႕ၾကတာေပါ့။
(ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈျပ အရပ္သံုး)

(5) So long !
ဆိုေလာင္း.....။
သြားေတာ့မယ္..။
(ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ မေတြ႕ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ သံုး။သိပ္အ
သံုး မမ်ားေသာ . ႏႈတ္ဆက္စကားျဖစ္။)

(6) Ciao !
ခ်ာယို႔....။
သြားမယ္ေနာ္။
(အီတလီစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကား။ဒီစကားနဲ႔ႏ
ႈတ္ဆက္ရင္.. .ေခတ္ဆန္မႈ၊စတိုင္က်မႈကို ေဖာ္ျပသည္ဟုဆိုၾ
က။)

(7) Later !
လိတ္ထာ...။
ေနာက္မွဆံုတာေပါ့။
(ခင္မင္မႈ အရပ္သံုးစကား။အမ်ိဳးသားမ်ား အသံုးမ်ား။Later
ေနာက္မွာ "man", "bro", "dude", or "dear".ထည့္ျဖည့္ၿပီး
ေျပာတတ္ၾက။ ဥပမာ. .Later,man! ကဲ..ေနာက္မွဆံုၾက
တာေပါ့ ကိုယ့္လူရာ...။.)

(8) Cheerio !
ခ်ီရီယို႕.....။
သြားေတာ့မယ္။
(ေ၇ွးက်ေပမယ့္ အရပ္သံုးစကားျဖစ္ ေတာ္ေတာ္ေလးသံုးတ
ယ္။)

(9) See you around !
ဆီးယူ..အေရာင္း....။
ျပန္ဆံုၾကတာေပါ့။
( See you soon ! ဒါမွမဟုတ္ Be seeing you ! ဒါမွမဟု
တ္ See you again !ဒါမွမဟုတ္ See you later! လည္းသံု
းႏိုင္။..တစ္ကယ္လို႔ ဖုန္းေျပာၿပီးလို႔ ႏႈတ္ဆက္ရင္ေတာ့
Talk to you later! ကို သံုးပါ။)
(ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈျပ အရပ္သံုး)

(10) Farewell !
ဖယ္၀ဲလ္.......။
သြားေတာ့မယ္ေနာ္။
(ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ထပ္မေတြ႕ၾကေတာ့ရင္.. ေၾကကြဲစရာႏႈတ္ဆ
က္တဲ့စကား အျဖစ္ပဲ အသံုးမ်ား။)

(11) Ta-ra !
ထာ ရား....။
သြားေတာ့မယ္။

(12) I'm off !
အမ္ေမာ့။
သြားၿပီကြာ...။
(အနည္းငယ္႐ိုင္း။ဘာမေျပာညာမေျပာ ထႏႈတ္ဆက္ျပန္တ
ာ။ တစ္ကယ္ လို႔ I'm out! “တို႔ေတာ့သြားၿပီ”ဆိုရင္ေတာ့
လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြကို.. . ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ၀မ္းသာအားရ ျ
ပန္သြားတဲ့သေဘာ။))

(13) Ta-ta for now !
တတ္ထာ..ေဖာ္ေနာင္း....။
သြားေတာ့မယ္...တာ့တာ..။
(ကေလးေတြ ႏႈတ္ဆက္တတ္တဲ့ စကား၊လူႀကီးကလည္း က
ေလးကို ႏႈတ္ ဆက္ႏိုင္။)

(14) Catch you later !
ခဲ့ခ်ဴ..လိတ္ထား။
ေနာက္မွ ျပန္ဆံုၾကတာေပါ့။
(ရင္းႏွီးခင္မင္မႈျပ အရပ္သံုးစကားUS အသံုးမ်ား။)

(15) Goodbye !
ဂြတ္ဘိုင္း.....။
သြားေတာ့မယ္ေနာ္..။
(တည္တည္ခံ့ခံ့ရွိေသာ ႏႈတ္ဆက္စကား)
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ