အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ဗဟုိ) ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္(၁၁/၂၀၁၃)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/21/2013 05:13:00 PM


၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ OIC အဖြဲ႕ လာေရာက္ခါနီးအခ်ိန္ႏွင့္ လာေရာက္စဥ္ အခ်ိန္တုိ႔၌ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ဘာသာအတြက္ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္ေသာ “သားေဖာက္ႏႈန္းျမန္ အစၥလာမ္၊ တိရစၧာန္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ၾက” စေသာ အသုံးအႏႈန္းအျပဳအမူမ်ားကုိ သုံးစြဲထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

၂။ မိမိ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဟန္႔တားမႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထုိသုိ႔ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ စသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
(ဗဟုိ) အေနျဖင့္လည္း ေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

၄။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္ဘာသာ သာသနာကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္ေသာ အျပဳအမူ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ မျပဳလုပ္ မသုံးစြဲသင့္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၅။ တစ္ဖက္ဘာသာ သာသနာ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္ေသာ အျပဳအမူ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ မည္သူမဆုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

၆။ ယင္းသုိ႔တစ္ဖက္ ဘာသာ သာသနာကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
(ဗဟုိ) ၏ မူဝါဒမဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၇။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ယင္းအျပဳအမူမ်ားကုိ ဂရုျပဳေရွာင္ ၾကဥ္ၾကပါရန္ႏွင့္(လုံးဝမျပဳလုပ္ၾကပါရန္) အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟုိ)အထက္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသ
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ
ဥကၠ႒
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟုိ)
စာအမွတ္-၀၁၁၃/စီမံ-မဘသ/၂၀၁၃။
ေန႔စြဲ-၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၀) ရက္။