ြGems of English Conversation ( 18 )

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/21/2013 09:28:00 AM


Don't make a face at me.
ငါ့ကို မေျပာင္နဲ႔။

I run a temperature.
ငါအဖ်ားတက္ေနတယ္။

I disagree.
ငါသေဘာမတူဘူး။

I promise.
ငါကတိ ေပးပါတယ္။

I'm full.
ငါစားလို႔၀ျပီ။

I can't pen point.
ငါအတိအက် မေျပာတတ္ဘူး။

I say on God.
ငါက်ိန္ရဲတယ္။

I would better repeat.
ငါေနာက္ထပ္ ေျပာမယ္။

I was not born yesterday.
ငါတစ္နပ္စား မဟုတ္ဘူး။

I get it.
ငါအေျဖ ေတြ႔ျပီ။

You know what I mean?
ငါဆိုလိုတာကို သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။

Don't push me.
ငါ့ကို အရမ္း မတိုက္တြန္းပါနဲ႔။

We've buried the hatched.
ငါတို႔ သင့္ျမတ္ၾကျပီ။

It's all greek to me.
ငါဘာမွ နားမလည္ဘူး။

The cards are in my hands.
ငါ့လက္ခုပ္ထဲက ေရပဲ။

I'm very sick at heart.
ငါသိပ္စိတ္ပ်က္တယ္။

Exactly.
ငါထင္တဲ့ အတိုင္းပဲ။

Do you take me?
ငါေျပာတာ နားလည္လား။

Oh,quite
ငါ သေဘာတူတယ္။

If you ask me.
ငါ့အျမင္ကေတာ့ ၊ငါ့သေဘာကေတာ့

အားလုံးကုိေစတနာထားလွ်က္
မင္းျမတ္အာကာ
20.11.2013
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ