ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္မညီသည့္စီမံကိန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့၊ ပယ္ဖ်က္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 07:29:00 PM

ဓာတ္ပုံ - ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း

ၪဏ္လိႈင္လင္း၊ ေအာင္သူရထြန္း|ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ေသာၾကာေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

အစိုးရအဖြဲ႕တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မရိွေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးျမင့္ထြန္းက ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ ညီေသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့၊ ပယ္ဖ်က္၍ ျပည္သူမ်ား လိုလားခ်က္ရိွ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရင္း ဦးျမင့္ထြန္းက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္မူ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္လည္ရရိွ မႈေပၚတြင္ မူတည္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈအျပင္ လူမႈေရးအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကိုလည္းထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ တင္ျပလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအေျခအေန အခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား မပါ၀င္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္း အေျခအေနကို မသိရိွႏိုင္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ၍ အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ မူတည္၍ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၃၄ ခုရိွသည့္အနက္ ၀န္ႀကီးဌာန ရွစ္ခုသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၂,၃၅၆ ဘီလီယံရွိ စီမံကိန္္း ၅၀၃ ခုထိရိွသည္။ ယင္းတို႔ အနက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္၏ ၁၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ပထမေန႔ ၃၀ဦး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မစတင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကက သတိေပးခဲ့ေသး သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ မတ္ ၃၁ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ထက္ လယ္ ယာ၊ သားငါး၊ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ား တိုးတက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။သို႔ေသာ္ သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေဆာက္လုပ္မႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ငွားရမ္းခ ၊ သစ္ေတာႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္မူ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလ်ာထားေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္မပါ၀င္ေပ။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းတို႔တြင္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း တိုးတက္မႈႏႈန္းလ်ာထားခ်က္တြင္ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ မြန္၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီတို႔တြင္ တိုးတက္မည္ဟု သံုးသပ္ ထားေသာ္လည္း ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းတို႔ကိုမူ ယခုဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလ်ာထားသည္ဟု အစီရင္ ခံစာက ဆိုသည္။

ယင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေက်နပ္မႈ မရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း တိုးတက္မႈႏႈန္းလ်ာထားခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ယခင္ ၈ ဒသမ ၄ မွ ၂ ဒသမ ၀၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ယခင္ ၆ ဒသမ ၂ မွ ၅ ဒသမ ၇ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ယခင္ ၆ ဒသမ ၁မွ ၅ ဒသမ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔၏ ေလွ်ာ့ခ်ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္၊ တိုင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ဆင္းရဲခ်မ္း သာကြာဟမႈ ေလ်ာ့နည္းရန္ စသျဖင့္ ပါ၀င္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ျပလာသည့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ၌ အသက္ ၁၅-၅၉ ႏွစ္အၾကား အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္သူ ၃၈ ဒသမ ၇သန္း၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၆၂ ဒသမ ၂သန္း၏ ၆၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၉ ဒသမ ၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုထားသည္။

လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္၌ ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ၆၃ ဒသမ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၁၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ၁၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လယ္ယာက႑ ၂၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈက႑ ၃၅ ဒသမ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ၃၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္လည္း ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။

Mizzima Burmese