ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္မွ ျပည္သူသို႕ အသိေပးတင္ျပျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/08/2014 04:12:00 PM၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြန္လူဦးေရႏွင္႔ အိမ္အ ေျကာင္း အရာ သန္း ေခါင္
စာရင္းကို ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၄ ရက္ေန့မွ စ၍ ၄-၄-၂ဝ၁၄ ရက္ေန့အထိ ၆ ရက္
တာကာလအတြင္း ေကာက္ယူျပီးစီးသည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ
၈ဝ၆၈ဝ၈၉ စုျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ ၇၈ ရာခိုင္နႈန္းခန့္ ျပီးစီးျပီျဖစ္
ေျကာင္း သတင္းရရိွသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို တိုင္း ေဒသျကီး /ျပည္နယ္
အားလံုးတြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အမို်းသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္
အင္တိုက္အားတိုက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး တိုင္းေဒသျကီး/
ျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းျပီးစီးမႈရာခိုင္နႈန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္
ေျကာင္း သိရိွရသည္။

ကခ်င္- ၇ဝ . ၃ %
မြန္ - ၇၇ . ၈ %
ကယား - ၇ဝ . ၇ %
ရခိုင္ - ၆၃ . ၄ %
ကရင္ - ၇၂ . ၆ %
ရန္ကုန္ - ၈၄ . ၁ %
ခ်င္း - ၆၉ . ၅ %
ရွမ္း(ေတာင္) - ၈၁ . ၄ %
စစ္ကိုင္း - ၈ဝ %
ရွမ္း(အေရွ့) - ၇၉ . ၈ %
တနသၤာရီ - ၈ဝ . ၄ %
ရွမ္း(ေျမာက္) - ၇၃ . ၆ %
ပဲခူး - ၈ဝ %
ဧရာဝတီ - ၇၃ %
မေကြး - ၇၆ . ၂ %
ေနျပည္ေတာ္ - ၈ဝ %
မနၲေလး - ၈၂ . ၄ %

စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားက ို ၂ဝ၁၄ ခနု စွ ္ ဧျပလီ ၁ဝ ရက္ေန႕
အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္
သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညႊန္းခိ်န္ ၂ဝ၁၄ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန့ညတြင္ ျမန္မာ
နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူအားလံုးက ို သန္း ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း
ျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။

အိမ္ေထာင္စုပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ေမးခြန္း ၄၁
ခ်က္ပါပံုစံျဖင္႔လည္း ေကာင္း ၊ အဖဲြ့အစည္း ပံုစံျဖင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင္႔ အိမ္ေျခ ရာေျခမဲ႕မ်ားကိုေမးခြန္း ၁၁ ခ်က္ပါ ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း
ေကာက္ယူလ်က္ရိွေျကာင္း သိရိွရသည္။

၂ဝ၁၄ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေျကာင္းအရာ
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းသည ္ ဧျပီ ၁ဝ ရက္ေန႕တြင္ ျပီးဆံုး ေတာ႔မညျ္ဖစ္
ိပါသျဖင ့္ ဧျပီလ ၁ဝ ရက္ေန႕အ ထ ိ မိမိ အိမ္ေထာင္စု / အဖဲြ့အစည္း မ်ားတြင္
သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္ေကာက္ယူျခင္းမခံရေသးပါက နီးစပ္ရာ
ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီရံုး (သို႕႔မဟုတ္) သန္း ေခါင္ စာရင္းကြပ္ကဲမႈရံုးမ်ားသ ို့ အေျကာင္း ျကား၍ သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံ နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျကပါရန္ နိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္

ျမန္မာ႕အလင္းသတင္းစာ