ဗူးဒူးေမွာ္ပညာအစီအရင္မ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္အာဖရိကကေလးမ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံေနၾကရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2014 06:11:00 PMအာဖရိက ကေလးသူငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ျပန္
ေပးဆြဲေခၚေဆာင္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဗူးဒူးေမွာ္ပညာအစီ
အရင္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ခံဘ၀ေရာက္ခဲ့ၾကရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢက
ေလးမ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီက ဇြန္ ၂၀ တြင္ သတိေပးလိုက္သည္။အာဖရိ
ကကေလးသူငယ္မ်ားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေပးဆြဲေခၚေဆာင္ကာဗူးဒူး ေလာ
ကီပညာ အစီအရင္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြက္
ေပၚေနမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ကုလကေလးမ်ားအခြင့္
အေရးေကာ္မတီအႀကီးအကဲ ခရစၥတန္ဆင္းဘက္ဂ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရေသာ အာဖရိက ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အာဖရိကတိုက္၏ဗူးဒူး
ေလာကီပညာအစီအရင္မ်ား၌ အသံုးခ်ခံရ႐ံုသာမက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္
အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖရွင္းႏိုင္မႈမွာ အေရအတြက္ နည္းပါးလြန္းလွ
ေၾကာင္း ခရစၥတန္ဆင္းဘက္ဂ္က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ၊ လုပ္အားအရ အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္၍ အရြယ္မေရာက္
သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ေခၚသြင္းခံေနရသည္ျဖစ္ရာ ဗူးဒူးေလာကီပညာ အစီအရင္မ်ားအတြက္အာဖရိက
ကေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္လံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကုလသမဂၢကေလးမ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီ
(စီအာရ္စီ)သည္ ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေန
ေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီးလြတ္လပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္သူ ၁၈ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ