ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Tianhe-2 ရပ္တည္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2014 05:39:00 PM


ကမာၻေပၚတြင္ တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းရည္ အျမင့္မားဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Tianhe-2သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၅၀၀)အနက္ (၂၀)ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး စူပါကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား စာရင္းကို အေမရိကန္က အဓိက လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ (၅၀၀)စာရင္းတြင္ အေမရိကန္မွ စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၂၃၃)လံုးထိ ပါဝင္ေနသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ မြမ္းမံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည့္ေနာက္ Tianhe-2သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အျမန္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား စာရင္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Tianhe-2 ကြန္ပ်ဴတာ၏ တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းရည္သည္ 33.86 petaflop/s (quadrillions of calculations per second)ထိ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Tianhe-2ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္က IBM၏ Roadrunner စူပါကြန္ပ်ဴတာက တြက္ခ်က္မႈစြမ္းရည္ 1 petaflop/sထိ ေရာက္ရွိခဲဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Roadrunnerသည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ထိပ္တန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၅၀၀)တို႔၏ စုစုေပါင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မွာ 274 petaflop/sထိ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၇၆)လံုး၊ ၿဗိတိန္မွ အလံုး(၃၀)၊ ျပင္သစ္မွ (၂၇)လံုးႏွင့္ ဂ်ာမနီမွ (၂၃)လံုးတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

7daydaily