ဒါမွ သတၱိ - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/02/2014 08:12:00 AMအေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ တရုတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔
ေရကန္တစ္ခုအနီးတြင္ ထိုင္ေနၾကသည္။ ထိုကန္ထဲတြင္ မိေက်ာင္းမ်ားေမြးထားသည္။
အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ႔ကိုယ္ရံေတာ္စစ္သား၏ အမိန္႔နာခံမႈကို
သက္ေသျပရန္ နာရီကိုခၽြတ္၍ ေရကန္ထဲလႊင့္ပစ္လိုက္သည္။
“ကိုင္း၊ ရဲေဘာ္၊ ငါ့နာရီကို ျပန္ယူေပးစမ္း”
အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သက္ေတာ္ေစာင့္က ေရကန္ထဲခုန္ဆင္းၿပီး
နာရီျပန္ယူလာခဲ့သည္။ အနီးရွိ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက
လက္ခုပ္တီးၿပီး အားေပးလိုက္ၾကသည္။ တရုတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း အားက်မခံ
သူ႔နာရီကို မိေက်ာင္းကန္ထဲ လႊင့္ပစ္လိုက္ၿပီး သူ႔သက္ေတာ္ေစာင့္ကို
အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။
“ကဲ…ငါ့ေကာင္ႀကီး၊ နာရီယူလာျပစမ္း”
ကိုယ္ရံေတာ္တရုတ္စစ္သားက ေရထဲဒိုင္ဗင္ထထိုးၿပီး နာရီကို ျပန္ယူလာခဲ့သည္။
ၾကည့္ေနသူအားလုံး တကယ့္သတၱိခဲဟု ေအာ္ဟစ္အားေပးလိုက္သည္။
ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း အားက်မခံ သူ႔နာရီကိုေရကန္ထဲပစ္ခ်လိုက္ၿပီး
ရဲေဘာ္စစ္သားကို အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။
“ကဲ၊ ငါတဆို႔ ျမန္မာ့သတၱိလည္း ျပလိုက္စမ္းကြာ”
“ဟင့္အင္း၊ ဒါ သတၱိမဟုတ္ဘူး၊ မိုက္ရူးရဲတာပဲဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ႏိုင္ဘူး”
ထိုအခါ ရပ္ၾကည့္ေနသူ ပရိသတ္အားလုံးက က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္အားေပးလိုက္ၾကသည္။
“ဒါမွ တကယ့္သတၱိကြ၊ တကယ္သတၱိ”

ရဲစတိုင္း
The Myanma Age