၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္မူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာနိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 12:33:00 PM


ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာရးႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္မူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို အာ႐ုံစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္က သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ႏိုင္ငံျခား တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၂-၁၃ တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အလားတူ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ ၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္အရမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဂ်ီဒီပီမွာ ၄၅ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီကိုမူ ၅၀ ဘီလ်ံ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရး တိုးတက္လာျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္မူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို အာ႐ုံစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group