ညီညြတ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (Unity and Fair Competition)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 02:36:00 PM


ညီညြတ္မႈ (Unity) မရွိေသာ ႏုိင္ငံ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိႏုိင္သလို၊ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (Fair Competition) မရွိေသာ (ကင္းမဲ့ေသာ)ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိႏုိင္ေပ။

ယေန႔ဖြံ႕ ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ညီညြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိၾကသည္ (အားေကာင္းၾကသည္)ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လံုး မရွိေသာႏုိင္ငံ မ်ားမွာမူ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေနၾကရသည္ ဆုိသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ ျမင္ႏုိင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ညီညြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခုရွိရန္ လုိအပ္သနည္း ဆုိသည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေစသနည္း ဆုိသည့္အခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။

အာဏာခြဲေဝမႈ မညီမွ်မႈႏွင့္ ဓနဥစၥာ ခြဲေဝမႈမညီမွ်မႈတုိ႔မွ ဆက္စပ္ဆင့္ကဲ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိေသာ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပဋိပကၡမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားတတ္ေလ့ရွိသည္ ဆုိသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္း ညီညြတ္မႈ (Unity) ႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (Fair Competition) ရွိရန္ လုိအပ္ေပမည္။ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္လွ်င္ အဘက္ဘက္တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိန္႔ေပး စီမံကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ စက္မႈထူေထာင္ေရး မူဝါဒမ်ား၊ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မူဝါဒမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကို) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔တုိင္ ျပည္ပအမွီအခုိကို ရယူေနရဆဲ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္ ဆုိသည္က ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အဘက္ဘက္တြင္ ခ်ည့္နဲ႔ယိမ္းယိုင္လာကာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး (National Security) တြင္ပင္ ထိခိုက္လာသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး “ဆန္ေကာထဲ ထည့္လွိမ့္ခံရေသာ ဆီးျဖဴးသီး” သဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္ ကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။

မိမိႏုိင္ငံသားတုိ႔ အၾကားတြင္ သပ္႐ႈိေသြးခြဲျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မလုိလားအပ္ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖန္တီးျခင္းကို အေျချပဳၿပီး မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကို ဖန္တီးယူလာမႈ မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လာရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးဆ ျမင္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ရွိရန္ လုိအပ္လာေပသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ “ဆန္ေကာထဲ ထည့္လွိမ့္ခံရေသာ ဆီးျဖဴသီး” ကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ (Fair Competition) မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားလာ ေသာအခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္တည္လာေစသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ (ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ) အေျခအေနသို႔ ကူးစက္သြားတတ္ၿပီး တုိင္းျပည္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခု၏ လက္ေဝခံၾသဇာခံ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔ အလုိအေလ်ာက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ေရာက္သြားျခင္းကုိ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္ ဆုိသည္ကို သတိမူရေပမည္။
တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (Fair Competition) မရွိလွ်င္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္မႈ (Longterm Stability) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ (Longterm Development) တုိ႔သည္ (မလုိလားအပ္ေသာ အင္အားတုိ႔ ကို အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္) ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။

မိမိႏိုင္ငံထက္ သာလြန္သြားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို မရမက အမီလုိက္မည္ ဟူေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ သည္လည္း ညီညြတ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ မူတည္ေနေလ့ရွိပါသည္။

ယေန႔ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ဝိုင္းဝန္း တည္ေဆာက္ေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ မတရား အျမတ္ထုတ္လုိေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီး အခ်ဳိ႕၏ ေျခလွမ္းမ်ား (ခပ္စိပ္စိပ္) ကို အထူးသတိျပဳၿပီး ခဲတစ္လံုးျဖင့္ ငွက္ေပါင္းမ်ားစြာ အပစ္ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရေပလိမ့္ မည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အနာဂတ္ဘဝမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္လာေပႏုိင္သည္။

ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို
(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)