သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္၊သိပၸံမ်ား တြင္ ဆရာ၊ဆရာမအၿဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 11:45:00 PM


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန
အလုပ္ခန္႕ထားေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

၁။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံ ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႕ထားႏိုင္ရန္
အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါဘြဲ႕ရမ်ားအား သရုပ္ၿပ၊ လစာႏွဳန္း (၇၉၀၀၀-၁၀၀၀-၈၄၀၀၀) ရာထူးေနရာမ်ား၌ အလုပ္ခန္႕ထားရန္အတြက္ သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္
ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲတင္ၿပ၍ နီးစပ္
ရာ တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ (၂၀-၁၂-၂၀၁၃) ရက္
ေန႕ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(က) ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရမည္။

(ခ)M.E, B.E(Q), M.C.Tech, M.C.Sc, M.Sc(Phys), M.Sc(Chem), M.Sc(Maths), M.A(Eng), M.A(TEFL),M.A(Myan) ဘဲြ႕ရရွိသူၿဖစ္ရမည္။

(ဂ)Master ဘြဲ႕ရမ်ားသည္ (၃၀-၁၁-၂၀၁၃) ရက္ေန႕တြင္ အသက္ (၂၈)ႏွစ္
ထက္ မၾကီးသူ ၿဖစ္ရမည္။B.E(Q) ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ (၃၀-၁၁-၂၀၁၃) ရက္
ေန႕တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ထက္မၾကီးသူၿဖစ္ရမည္ၿဖစ္သည္။

(ဃ) (၆)လအတြင္းရိုက္ထားေသာ ပတ္စ္ပို႕ ဓာတ္ပံု(၃)ပံု ၊ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အသက္အေထာက္အထားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း
ေအာင္ လက္မွတ္မိတၱဴ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ၿပားမိတၱဴ၊

(င) ေဒသမေရြးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိေရးထုိးႏိုင္ရမည္။

(စ)(၁) လအတြင္းၿပဳလုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေဆးေထာက္ခံစာ။

(ဆ)(၁) လအတြင္းၿပဳလုပ္ထားေသာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း
ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္/ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊

(ဇ)(၆)လအတြင္းၿပဳလုပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊

(၂) သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ အလုပ္ဝင္ခြင့္ ေရးေၿဖစာေမးပြဲ
ေၿဖဆိုရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႕/ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္/ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္/ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မူရင္းမ်ား တင္ၿပႏိုင္ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို နီးစပ္
ရာ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္/သိပၸံ ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန ၊ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရံုး (တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ -၀၆၇-၄၀၄၀၁၇) တြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
TechSpace Journal