တစ္ရက္လၽွင္ ကမၻာအႏွံ့ဆဲလ္ဖုန္းမွတ္တမ္းငါးဘီလီယံ NSA ခိုးနားေထာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 01:54:00 PM


[ Ref: Agerices/ACSP ၊ ၀ါရွင္တန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ]

အေမရိကန္အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးေအဂ်င္စီ NSA သည္ ကမၻာအႏွံ့ရွိ ဆဲလ္ဖုန္းတည္ေန ရာအခ်က္အလက္ေပါင္း ငါးဘီ လီယံမၽွ ရွာေဖြစုေဆာင္းေနေၾကာင္း စနိုဒင္၏ေနာက္ဆုံးယိုစိမ့္ထြက္ ေပၚလာေသာသတင္းမ်ားကို ကိုး ကား၍ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္မွ ဗုဒၶဟူး ေန႔က ေရးသားခဲ့သည္။ထိုသို႔ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားရွိရာ ေျခရာေကာက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာအႏွံ့ရွိ ဆဲလ္ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေနသားတက် ဆက္စပ္ယူနိုင္ေၾကာင္း၊ လူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေထြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္ေနရာတြင္ သိၿပီးသားေထာက္ လွမ္းေရး ပစ္မွတ္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး မသိရ ေသးေသာအေပါင္းပါမ်ားကို Co. Traveler
ဟုအမည္ေပးထားေသာ သ႐ုပ္ ခြဲနည္းကိုအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု သိ ရသည္။

မွတ္တမ္းမ်ား၏ ေသးငယ္ ေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမၽွ ႀကိဳတင္မသိ ေသာ NSA သည္ လိုသည္ထက္ ပိုၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ၂ရတီယာဘိုက္အထိ စုေဆာင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပမာဏသည္ ကြန္ဂ ရက္စာၾကည့္တိုက္၏ ပုံႏွိပ္မွတ္ တမ္းထက္ႏွစ္ဆပိုေၾကာင္း သိရ သည္။
ကမၻာအႏွံ့ရွိ ေကဘယ္လ္ ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္တို႔ အား ၾကားျဖတ္နားေထာင္ကိရိ ယာတပ္ဆင္ရာတြင္ အေမရိကန္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား မွ ဖုန္းမ်ားပါ ပါရွိေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္ေသာ္လည္း ေအဂ်င္စီခြင့္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းစုေဆာင္းသူ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာသည္။

Yangon Media Group