ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုုန္ စီမံကိန္းအတြက္ အႀကံေပးကုုမၼဏီငွားရမ္းခအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄သန္းေပးေဆာင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 01:45:00 PM


ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုုန္စီမံကိန္းအတြက္အႀကံေပးကုုမၼဏီငွားရမ္းခ ႏိုုင္ငံေတာ္ဘ႑ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ သန္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

တင္ဒါအဆိုုျပဳလႊာမ်ားတင္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ အႀကံေပးကုုမၼဏီ ၁၇ အုုပ္စုုၿပိဳင္ခဲ့ၾကပီး ယင္းတိုု႔တင္သြင္းလာေသာ နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကးအဆိုုျပဳလႊာမ်ားကိုု တင္ဒါေခၚယူေရးွႏွင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ စိစစ္ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴအထူစီးပြားေရးဇုုန္တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္စိစစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈး ရထားပိုု႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုုတိယ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း ကေျပာသည္။

နည္းပညာပိုုင္းႏွင့္ဘ႑ေရးပိုုင္းတြင္အျခားေသာ ကုုမၺဏီမ်ားထက္ သာလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပီး အဆုုိပါ စင္ကာပူအေျခစိုုက္ CPG ကုုမၼဏီအုုပ္စုုတြင္ DTZ , EY, G Maps ႏွင့္ PM Linkစသည့္ ကုုမၼဏီငါးခုု ပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းကုုမၼဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။
ႏိုုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုုးက်င့္သံုုးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာတင္ဒါမ်ားကိုု ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  မွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ (BEAD)  ကိုုအႀကံဥာဏ္ေပးမယ့္ အႀကံေပးေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံေပးေရြးခ်ယ္ေသာ ေနရာတြင္လည္း ႏိုုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫြန္းမ်ားႏွင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ကေျပာသည္။

အဆိုုပါေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ခန္႔မွန္းကုုန္က်စရိတ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ သန္း၏ ၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပီး ႏိုုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းအတိုုင္းျဖစ္သည္ဟုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕  ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၄မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိေသာ စစ္ေတာေက်းရြာႏွင့္ စည္ေမာ္ေက်းရြာ အနီးတ၀ိုုက္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္သင့္ေတာ္မည့္ေနရာႏွင့္ဆက္စပ္ရိွေန ေသာ ေျမဧရိယာ ဧက ၁ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကိုု
ေရးဆြဲခဲ့  ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴအထူစီးပြားေရးဇုုန္တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္စိစစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႈး ရထားပိုု႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဒုုတိယ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း ကေျပာသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းတိုုင္းထားတဲ့လ်ာထားတဲ့ဧရိယာက ၁၉ ၈၅ ဧက ဆိုုေပမယ့္ လယ္နဲ႔ရြာကိုုဖယ္လိုုက္ရင္ ထြက္လာမွာက ၁၃၀၀ ဧက – ၁၀၀၀ကိုု သံုုးခ်င္တဲ့အတြက္ ၃၀၀ ကိုုကစားလိုု႔ရတယ္။ ဆုုိိလိုုတာက လယ္ေတြရြာေတြကိုု လံုုး၀ေရွာင္လိုု႔ရေအာင္ လုုပ္ထားတယ္” ဟုု ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ကေျပာသည္။

ေရႊထြဋ္
The Myanma Age