၆၀ မီလ်ံေဒၚလာျဖင့္ Titan Aerospace ကုမၸဏီကို ဝယ္ယူရန္ Facebook မွ ႀကိဳးပမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 01:45:00 PM


မတ္လ ၅။

Facebook မွ ဒရုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Titan Aerospace ကုမၸဏီကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၀ မီလ်ံျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနေၾကာင္း TrenchCrunch ႏွင့္ CNBC မွ သတင္းမ်ား အရ သိရိွရသည္။ ေဝးကြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္ Facebook ၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

Facebook ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ တပ္ကာေဘာင္းမွ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟာလ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ မရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး Titan Aerospace မွ မွတ္ခ်က္ေပးမႈ မရိွခဲ့ေပ။

Facebook မွ Titan Aerospace ကို ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အင္တာနက္ အဖြဲ႕အစည္း စီမံခ်က္အတြက္ အေရးပါေသာ ဝယ္ယူမႈ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ အဖြဲ႕အစည္း စီမံခ်က္ကို Facebook ဦးေဆာင္ၿပီး Qualcomm ၊ Samsung ႏွင့္ Nokia တို႕ ပါဝင္သည္။

၎စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻ႕လူဦးေရ ၇ ဘီလ်ံမွ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ မရိွေသးသည့္ လူဦးေရ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကို အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

Titan Aerospace မွ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို တစ္ကမာၻလံုး လႊမ္းၿခံဳၿပီး ႀကိဳးမဲ့စံနစ္သံုး အင္တာနက္ ၾကားခံမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္မႈ မရိွေသာ ဂူဂယ္လ္ ကုမၸဏီမွလည္း ယမန္ႏွစ္က ကမာၻေပၚရိွ လူအားလံုး အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ Project Loon ကို စတင္ခဲ့သည္။ ဟီလီယံေဘာလံုးမ်ားေပၚတြင္ အင္တာနက္လိႈင္း ထုတ္လႊင့္သည့္ အန္တာနာမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

Titan ကုမၸဏီ၏ ဒရုန္းပံုစံကဲ့သို႕ေသာ ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ၿဂိဳလ္တုမ်ားမွာ ေလထုထဲတြင္ ငါးႏွစ္ခန္႕ တည္ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Titan မွ ဒရုန္းမ်ားကို ကမာၻ႕ေလထု ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တံု႕ျပန္မႈမ်ား၊ အသံႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႕ဖလွယ္ျခင္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

REF: AP
The Myanma Age