အိႏိၵယမွ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ရက္မ်ားကို ေၾကျငာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 07:50:00 PM


မတ္လ ၅။မတ္လ ၅။

အိႏၵယ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ အဆင့္ ကိုးဆင့္ျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္မွ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးျခင္းကို ဧၿပီလ ၇ ရက္မွ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပၿပီး ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ မဲမ်ားကို ေရတြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ အေရအတြက္ ၈၁၄ သန္းျဖင့္ အိႏိၵယ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကမာၻတြင္ အႀကီးဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ အဓိက အတိုက္အခံ ဘရာတီယာ ဂ်နာတာ ပါတီ (BJP) ႏွစ္ခုသည္ ေဒသတြင္း ပါတီငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ BJP ပါတီတို႕ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဒသတြင္း ပါတီငယ္ ၁၁ ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေပါင္း၍ တတိယ အင္အားစုအျဖစ္ စုစည္း ရင္ဆိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမဳိ႕ေတာ္ ေဒလီတြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားလာေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမ္အဒ္မီ ပါတီသစ္ (AAP) သည္လည္း ေရြးေကာက္မႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မည္သည့္ ပါတီႀကီးကမွ မဲအေရအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရမႈ မရိွခဲ့လွ်င္ ပါတီငယ္ေလးမ်ား အေနျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရိွႏိုင္သည္။

အိႏၵိယ၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာ ၅၄၃ခု ရိွၿပီ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ အတြက္ အနည္းဆံုး ၂၇၂ ေနရာကို အႏိုင္ရရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္းကို အဆင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္သစ္ကို ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

မဲေပးျခင္းမ်ားကို

ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ ၂ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၆ ခု
ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ ၅ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၇ ခု
 ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၉၂ ခု
 ဧၿပီ ၁၂ ရက္ ျပည္နယ္ ၃ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၅ ခု
 ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ျပည္နယ္ ၁၃ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၁၄၂ ခု
 ဧၿပီ ၂၄ ရက္ ျပည္နယ္ ၁၂ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၇ ခု
 ဧၿပီ ၃၀ရက္ ျပည္နယ္ ၉ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၈၉ ခု
 ေမလ ၇ ရက္ ျပည္နယ္ ၇ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၆၄ ခု
ေမလ ၁၂ ရက္ ျပည္နယ္ ၃ ခု မဲဆႏၵနယ္ ၄၁ ခု မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
တရားဝင္ မဲေပးခြင့္ ရိွသူဦးေရ ၈၁၄သန္းမွာ မဲရံုေပါင္း ၉၃၀၀၀၀ တြင္ မဲဆႏၵမ်ား ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

REF: BBC
The Myanma Age