သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရင္ေမးမဲ့ ေမးခြန္းေတြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 04:50:00 PM(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူၿခင္းေမးခြန္းမ်ား အိမ္ေထာင္စု၀င္အတြက္ေမးခြန္း (၄၁)ခ်က္ )
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းနွင့္ပက္သက္ျပီး မြန္လူငယ္မ်ား
လုပ္အားေပးျခင္း၊ သုိ႔ ၊ မြန္မိသားစုမ်ားေသာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တတ္အား
သေရႊ႕ စာရင္းေကာက္မူ စာရင္းသြင္းမွဳ မွန္ကန္ေစရန္ အတြက္လုပ္အား
ေပးၾကဘုိ႔နိုးေဆာ္ပါတယ္။
၁။လူဦးေရအမွတ္စဥ္
၂။အိမ္ရွိလူအမ်ား၏အမည္စာရင္း
၃။အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု
၄။က်ား/မအေရအတြက္
၅။လက္ရွိၿပည့္ၿပီးအသက္
၆။အိမ္ေထာင္ေရးအေၿခအေန
ရ။ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
ဂ။လူမ်ဳိး
ေမးခြန္း နံပါတ္( ၈ ) မြန္လူမ်ဳိး Code No. 601 အျဖစ္ျဖည့္သြင္းဖို႔ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အေရးၾကီးတာမို႔လူတုိင္း
ျဖည့္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၉။မိသားစုထဲမွ မသန္းစြမ္းမွဳအေၿခအေန
၁၀။ကိုင္ေဆာင္သည့္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
၁၁။ေမြးဖြားရာဇာတိ
၁၂။ေမြးဖြားရာဇာတိ(ၿမဳိ႕။ေက်းလက္)မွာလား
၁၃။အၿမဲတမ္းေနထိုင္သည့္ေနၿမဲအရပ္
၁၄။အၿမဲတမ္းေနထိုင္သည့္အရပ္ (ၿမဳိ႕။ေက်းလက္)
၁၅။ေနၿမဲအရပ္၌ေနထိုင္သည္မွာဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီလဲ
၁၆။ေနၿမဲရပ္သို႕ဘာေၾကာင့္ေၿပာင္းေရႊ႕ရပါသလဲ။
၁၇။ေနၿမဲအရပ္သို႕ေၿပာင္းမလာခင္ေနာက္ဆံုးေနသည့္ေဒသ
၁ဂ။ေနာက္ဆံုးေနသည့္ေဒသ (ၿမိဳ႕။ေက်းလက္)လား
၁၉။စာတတ္/မတတ္ ၂၀။ေက်ာင္းေနဖူးသလား/မေနဖူးလား
၂၁။အၿမင့္ဆံုးတတ္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတန္း
၂၂။အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစား
၂၃။လြန္ခဲ့ေသာ(၁၂)လအတြင္း အဓိကလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာအလုပ္အကိုင္
၂၄။လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတြင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အမည္၊ အစိုးရဌာနအမည္
၂၅။အရွင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကေလးအေရအတြက္
၂၆။မိဘႏွင့္အတူေနကေလးအေရအတြက္
၂၇။မိဘႏွင့္အတူမေနဘဲအၿခားတြင္ေနထိုင္ေသာကေလးအေရအတြက္
၂၈။ေမြးဖြားၿပီးမွ ေသဆံုးသြားေသာကေလးအေရအတြက္
၂၉။ေနာက္ဆံုးအရွင္ေမြးကေလး၏ေမြးသကၠရာဇ္(လ၊ခုႏွစ္)
၃၀။ေနာက္ဆံုးအရွင္ေမြြးကေလးသည္ (က်ား၊မ)လား
၃၁။ေနာက္ဆံုးကေလးသည္ အသက္ရွိ/ မရွိ
၃၂။အိမ္ေထာင္စု၏ေနအိမ္အမ်ဳိးအစား
၃၃။အိမ္ပိုင္ဆိုင္မွဳအမ်ဳိးအစား
၃၄။သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ အလင္းေရာင္အတြက္အသံုးၿပဳသည့္မီးအမ်ိဳးအစား
၃၅။သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြက္ေသာက္/သံုးေရ သံုးစြဲမွဳ
၃၆။ခ်က္ၿပဳတ္ရန္အတြက္ အဓိကအသံုးၿပဳသည့္ေလာင္စာ
၃၇။အိမ္ေထာင္စုတြင္အသံုးၿပဳသည့္ (အိမ္သာ) အမ်ဳိးအစား
၃၈။ေနအိမ္အေဆာက္အဦး တြင္ အဓိကအသံုးၿပဳသည့္ပစၥည္း
၃၉။ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းအားအေရအတြက္ေဖာ္ၿပရန္မလိုဘဲ ရွိ/မရွိသာေဖာ္ၿပရန္ (တီဗီြ၊ဆိုင္ကယ္၊ကြန္ပ်ဴတာ၊ဖုန္း)
၄၀။အိမ္ေထာင္စုထဲမွႏိုင္ငံၿခားသို႕ ေရာက္ရွိေနသူအေရအတြက္
၄၁။လြန္ခဲ့ေသာ(၁၂)လအတြင္း မိသားစုထဲမွေသဆံုးသူအေရအတြက္
(မွတ္ခ်က္ ေမးခြန္းအမွတ္စဥ္ (၁၉၊၂၀၊၂၁)ကို အသက္(၅)နွစ္ ႏွင့့္အထက္ေမးရန္ )
ေမးခြန္းအမွတ္စဥ္ (၂၂၊၂၃၊၂၄)ကို အသက္(၁၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေမးရန္ ေမးခြန္းအမွတ္စဥ္ (၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၃၀၊၃၁)ကို အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူအမ်ဳိးသမီး အသက္(၁၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေမးရန္။
စာရင္းေကာက္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွေမးၿမန္းမည္ၿဖစ္၍ၾကိဳတင္သိရွိရန္အတြက္အၾကာင္းၾကားထားေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။
(ေကာက္မည့္ေန႕ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႕မွဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႕အထိ)

Myawady News