သေဘာတူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္တန္းေျပာဆိုသံုးႏႈန္းပံုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/04/2014 11:40:00 AM
♦ က်ိန္းေသေပါက္ သေဘာတူလွ်င္...
၁) Definitely!
A: Are you going to the party tonight? (ဒီည ပါတီ သြားမလို႔လား။)
B: Definitely! I think it'll be really good. (ေသခ်ာတာပါ့။ ေပ်ာ္စရာႀကီးပဲ။)

၂) Of course!
A: Is it ok if he comes to stay with us for a few days? (သူငါတို႔နဲ႔ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္လာေနရင္ အဆင္ေျပပါ့မလား။)
B: Of course! It's no problem for me. (ရတာေပါ့။ ျပႆနာမရွိပါဘူး။)

၃) That's right.
A: You're Ko Myo's brother, aren't you? (ခင္ဗ်ားက ကိုမ်ဳိးရဲ႕ ညီ မဟုတ္လား။)
B: That's right. (က်ိန္းေသတာေပါ့။)

♦ သေဘာတူညီေၾကာင္း မက်ိန္းေသလွ်င္...
၁) I think so.
A: Are you coming to the movies with us? (တို႔နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္လုိက္မလား။)
B: I think so. I have to ask permission from my parents. (လုိက္ႏုိင္မယ္ ထင္တယ္။ လူႀကီးေတြကို ခြင့္ေတာင္းရဦးမွာ။)

၂) Probably.
A: Will you be at home by six o'clock? (ေျခာက္နာရီဆိုရင္ မင္းအိမ္မွာရွိမလား။)
B: Probably. The class is usually over by five. (မေသခ်ာဘူး။ အတန္းက ငါးနာရီၿပီးမွာေလ။)

၃) I guess so.
A: Are you going to buy that car? (မင္းအဲဒီကားကို ဝယ္မလို႔လား။)
B: I guess so. But it's a little expensive. (မွန္းထားတာပဲ။ ေစ်းကေတာ့နည္းနည္းႀကီးတယ္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္