ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းက ကေလးအား ဘယ္သန္ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ အလားအလာပိုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/26/2014 04:39:00 AM


Durham   ႏွင့္ Lancaster့ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္အရ မိခင္ေလာင္း၏ စိတ္ဖိစီးမႈက သေႏၶသားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား႐ွိေစေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ယခုေတြ႕ ႐ွိခ်က္မွာ လံုး၀အတိအက်ႀကီး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း မိခင္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းက ကေလးအား ဘယ္သန္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ား၌ ဘယ္သန္(သို႔) ညာသန္ျဖစ္ရျခင္းမွာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇက ပိုမိုသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစၿပီး လူတစ္ေယာက္လံုး၏ ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ေလးဖက္ျမင္အာတရာေဆာင္း အသံုးျပဳ၍ မိခင္ေလာင္းမ်ားအား ကိုယ္၀န္ ၂၄ ပတ္ႏွင့္ ၃၆ ပတ္ၾကားတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိခင္အားလည္း ကေလးကိုယ္၀န္လြယ္ထားရစဥ္ မည္မွ်စိတ္ပင္ပန္းရသည္၊ စိတ္ဖိစီးရသည္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့သည္။ ထိုအခါ အာထရာေဆာင္း ရလဒ္မ်ားအရ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ မိခင္၏ သေႏၶသားသည္ ဘယ္ဖက္လက္အား အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာအား အႀကိမ္မ်ားစြာ ပြတ္ သတ္ၿပီး၊ ညာလက္အသံုးျပဳမႈ သိသာစြာ ပိုနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ ကေလးငယ္မွာ ဘယ္သန္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလား အလာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထ႔ို ေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၌ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အပိန္ေလး
Health Updates Journal