စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 12:00:00 AM

စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ကို နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္မွ ျပန္လည္ ရယူရာ၌ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ျဖင့္ ရယူ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ အေပါင္း၏ ညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ ရယူ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားသည္ ျပန္လည္ ရရွိရန္ အလြန္တရာ ခက္ခဲသည့္ လြတ္လပ္ေရး ကိုပင္ ရယူႏိုင္သည္ ဆုိလွ်င္ အျခား အျခားေသာ ကိစၥမ်ား၌လည္း မေအာင္ျမင္ ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။ လိုခ်င္သည့္ အရာမွန္ သမွ်ကုိ ညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ ရယူႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး က႑မ်ားတြင္ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္ လွမ္းႏုိင္မည္ သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္ -

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား အားလံုး ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္း၌ ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ အတူတကြ ရာသက္ပန္ ပူးေပါင္း ေနထိုင္ေရး။
ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး တို႔ကို တိုင္းရင္းသား အားလံုး မ်က္ျခည္မျပတ္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး။
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ စစ္မွန္ေသာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး။
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူ႔စြမ္းအား ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး

ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ပါကေ အာင္ျမင္ မည္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တို႔တြင္ မိမိတို႔က်ရာ က႑အသီးသီး ၌ လက္တြဲ ပူးေပါင္း၍ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားကထက္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေရးသား လိုက္ ရေပသည္။

( ၃-၁-၂၀၁၄ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )