ရွာမေတြ႔ေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာကို သံုးႏႈန္းေျပာဆုိပံု အမ်ဳိးမ်ဳိး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/14/2014 03:39:00 PM


၁) Disappear
- The money had disappeared from the table.
- The problem won't just disappear.

၂) Vanish
- When she returned, her car had vanished.

၃) Vanish into thin air = အစရွာမရဘဲ ျဖစ္ေနတာ
- He was here ten minutes ago; now he's vanished into thin air.

၄) Go missing = ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ
- The aircraft went missing six days ago.

၅) Be/Have gone = ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာ
- I didn't even notice it was gone.
- When he returned a few minutes later, his equipment had gone.

၆) Go behind
(Go behind a cloud = တိမ္ ဖံုးကြယ္သြားတာ)
- He saw the plane just before it went behind a cloud.

၇) Go under
(Go under the fridge = ေရခဲေသတၱာေအာက္ ဝင္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာ)
- The spider had gone under the fridge.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္